دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهمن 1391 
مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی

10.22067/ijap.v2i2.10161

سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ معصومه جلیلی؛ زهره خسروی؛ جواد غفاری