1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر علائم خلقی/ اضطرابی و اندیشناکی نوجوانان افسرده اقدام کننده به خودکشی

هادی ایزانلو؛ فاطمه شهابی زاده؛ سید کاوه حجت؛ سید عبدالمجید بحرینیان

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67390.1001

چکیده
  هدف: افسردگی در بین نوجوانان در حال افزایش است و می‌تواند به صورت چشمگیری عملکردها را مختل کند؛ لذا، هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر اندیشناکی در مقابل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم خلقی/ اضطرابی و اندیشناکی نوجوانان افسرده اقدام کننده به خودکشی است.روش: سی نوجوان دختر نوجوان افسرده که با مشکل ...  بیشتر