1. ارتباط جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت: نقش میانجی دلبستگی

حسین شاره؛ ترلان توکلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68487.1035

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی­­ سبک­های دلبستگی در ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت در زنان متأهل انجام شد.روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن متأهل دانشگا‌ه‌ها و زنان متأهل مراجعه ­کننده به خانه­ های بهداشت شهر مشهد در سال 1398، ...  بیشتر