بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر •بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی بود. گروه نمونه در این پژوهش شامل 360 دانش‌آموز دختر و پسر که به شیوه خوشه‌ای تصادفی از بین دبیرستانها و مدارس راهنمایی ناحیه یک شیراز انتخاب شده بود. نتایج نشان داد که بین راهبردهای رویارویی حل مسئله‌مدار و هیجان‌مدار با حمایت‌های دریافت شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان راهبردهای رویارویی اجتنابی و راهبردهای کمتر مؤثر با حمایت‌های دریافت شده رابطة منفی اما معنادار وجود دارد. نتایج دیگر نشان داد که میان راهبرد حل مسئله‌مدار و حمایت‌های دریافت شده با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان راهبردهای اجتنابی و پیشرفت تحصیلی رابطة منفی اما معناداری نیز وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در کل نمونه از بین راهبردهای رویارویی و حمایت‌ها، راهبرد رویارویی حل مسئله‌مدار از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بیشتری در جهت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته برخوردار بود.

عنوان مقاله [English]

Relationships between encounter strategies, social support and academic achievement among adolescences

نویسندگان [English]

  • fariba Tabe Bordbar
  • Ali Asghar Razavieh
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationships between adolescence’s encounter strategies, the extent of social support and academic achievement. The participants ( n= 360) were randomly selected from Shiraz high schools’ students. The results showed that there were significant positive relationships between social support and problem-directed and affect-directed encounter strategies. The results also showed that social support had significant negative relationships with avoidance encounter strategy and having less effective strategies. The academic achievement had significant positive relationships with social support and the problem-directed strategies. Regression analysis results also showed that among various encounter strategies and social support, the problem-directed encounter strategy was a significant predictor of the academic achievement as dependent variable.

CAPTCHA Image