بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران‌ بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه‌های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته شده است که از این تعداد384 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای 1 انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که حاوی 20 سؤال کوتاه پاسخ، چند گزینه‌ای می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ 2 اعتبار پرسشنامه برابر 87/0 بدست آمد. نتایج پژوهش به شرح زیر می‌باشد: 1- دستیابی سهل‌تر به شغل موجب گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به آموزشهای کاردانش بوده است. (001/0p

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Reasons for the tendency of unemployed adult learners to the CO - OP education

نویسندگان [English]

  • Mohsen Talebzadeh
  • Mahmood Abolghasemi
  • Arash khirkhah
چکیده [English]

This research was done to identify the interest of the unemployed adult learners to education in this new branch in Qazvin city, as well as to realize the reasons they have chosen this new branch. This is a descriptive method that covers all the learners in grade 2 or three at adult knowledge - Job schools in Qazvin city. There are 2352 learners amang whom 384 learners have been chosen at random as the sample. The tool for collecting information was a 02 - question multiple choice test. The kron bakh "" quotient was 78 percent. The reults of the tests are as follow:
1. Getting a Job easily caused the unemployed adult learner to have a tendency to technical training. P>0/100
2. Getting the diploma more easily made them to choose technical training. P>0/100
3. The ease of continuing the education to the level of H,N.D. caused them to have tendency to technical education.P>0/100
4. Having a tendency to this new branch is less among persons aged 51-02 than others. P>0/100
5. The tendency of unemployed adult learners is in order of services, industry and agriculture.
6. The unemployed adult women have more tendency to technical training than the adult men. P>0/100

CAPTCHA Image