تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد بر آنها بهاء می‌دهند، ولی تحقیقات کمی مبتنی بر تأثیر آموزشهای ضمن خدمت مخصوصاً در میزان کارائی و عملکرد مدیران صورت گرفته است. در این مقاله محققین برآنند که یافته‌های تأثیر این آموزشها را بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران را بررسی نمایند. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و معلمان مرد شهر مشهد بوده و نتایج زیر بدست آمده است: 1 - مدیران آموزش دیده در برقراری روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد بهتری داشته و اثربخش‌تر می‌باشند. 2- مدیران آموزش دیده در زمینه‌های "اهمیت دادن به آموزش کارکنان" دارای عملکرد بهتری بوده و کارائی بیشتری دارند. 3 - مدیران آموزش دیده در زمینه "استقبال از تغییرات و نوآوریها در سازمان" عملکرد بهتری دارند. 4 - مدیران آموزش دیده در زمینه "اعتماد به نفس در انجام امور" نسبت به مدیران آموزش ندیده از عملکرد بالاتری برخوردارند. 5 - مدیران آموزش دیده در زمینه "رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان دارای عملکرد بهتری می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

The Impact of in – service Training on Efficiency and Productivity of managers and staff

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Raofi
  • Amir Tarikhi Ghochani
چکیده [English]

In this research the writers have introduced the effects of in–service – training on increasing of manager's effctiveness and their efficiencies.
The results of the research are as follows:
1. Administrators with in–service training in shapping human relationship are more effective and have better function in organization from a teacher's point of view.
2. Administrators with in–service training give more attension to employees training than other administrators and have better function and efficiency.
3. Administrators with in–service training in acceptance of changes and innovations in organization have better function.
4. Administrators with in–service training in having confidence to do the affairs have better function.
5. Administrators with in–service training have better function in doing their duties.

CAPTCHA Image