ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر

نوع مقاله : مروری

نویسنده

چکیده

این مقاله با استفاده از آموزه‌های برگرفته از نظریه‌های مرتبط با آموزش عالی، از جمله نظریه بازاریابی روابط ، نظریه وابستگی منابع ، نظریه حرفه‌ای گرایی و بر ساخته سرمایه‌های فکری به لزوم ارتباط بین دانشگاه و صنعت و چگونگی شکل‌گیری و مدیریت این ارتباط پرداخته است. منافع دو جانبه حاصل از این ارتباط و موانع موجود در برقراری ارتباط مؤثر شناسایی و نشان داده شده است. ضرورت نیل به زبان مفاهمه (گفتمان) از جمله سازو کارهای مؤثر در برقراری این ارتباط شناخته شده و بر فعالیتهای مشترک تحقیقاتی و حضور بیشتر اساتید در عرصه واقعی کار، تاکید گردیده است. نقطه ورود برای تعمیق ارتباط بین دانشگاه وصنعت، همکاریهای دوجانبه در قالب برنامه ریزی آموزشی، با تاکید بر کاربردی بودن محتوی برنامه‌های معرفی شده و با بر شمردن برخی راهکارهای مقطعی و کوتاه مدت، تحکیم و توسعه ارتباط پایدار بین دانشگاه و صنعت به انجام مطالعه‌ای جامع و مبتنی بر رویکرد مدیریت راهبردی پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the University and Industry

نویسنده [English]

  • Saied Mortazavi
چکیده [English]

This paper addresses the relations between the universities and industry by considering the theories related to Higher Education such as Relationship Marketing, Resource dependence, Professionalism and Intellectual Capital Construct. It discusses the mutual interests of this relation, and the related problems.
The paper seeks to present a proper dialogue in developing this relation, and discussing the importance of joint research programs. The way to construct deep relations is highlighted in the paper through discussion of the need for joint training programs in which short and applied ones are emphasized.
Due to the need for a comprehensive study, the importance of a strategic management approach is discussed in order to pave the way for a long- term plane

CAPTCHA Image