بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌‌‌‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 80-81 مدارس دولتی شهر اصفهان است. حجم نمونه‌ای 139 نفری به صورت خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: آزمون گروه سنجی؛ مقیاس خودپنداره ساراسوات و مقیاس سازگاری اجتماعی آزمون شخصیت کالیفرنیا
((CTP. معدل نمرات سال قبل و نیمسال اول جاری هر دانش‌آموز به‌عنوان شاخصهای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. براساس یافته‌های پژوهش، همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با پیشرفت تحصیلی معنی دار بود. همچنین معلوم شد که ترکیبی از 3 متغیر خودپنداره، سازگاری اجتماعی و پذیرش همسالان قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل کل سال قبل دانش‌آموزان است. ترکیبی از دو متغییر پذیرش همسالان و خودپنداره قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل نیم سال اول جاری می‌باشد. ضمناً هیچ‌گونه رابطه مثبت و معناداری بین خود پنداره و دوستیهای دوجانبه و خودپنداره و پذیرش همسالان دیده نشد.

عنوان مقاله [English]

A study of the Relationship between Bilateral friendships, Peer Acceptance, self- Concept and social Adjustment with the Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein yarmohamadian
  • hosein molavi
  • akhtar iranpor mobarake
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relation of bilateral Friendship, acceptance of peers, self-Concept and social adjustment with the academic achievement of secondary prep school female third graders in Isfahan. The statistical population for this study comprised all the secondary prep school female third graders in Isfahan studying in public school in the academic years of 2001-2002. The sample population size comprised 139 subjects selected using multi-stage randomized cluster and randomized simple fashions. The instruments used in this study were a group-measurement test, Sarasota self-concept scale, social adjustment scale of California personality test. The mean scores for the previous academic year and for the first current semester of each student were employed as indicators of academic achievement. Based on the findings of the study, the correlation of research variables with academic achievement was found to be significant. Moreover, it was specified that a combination of the three variables: self-concept, social adjustment and peer acceptance was capable of explaining a greater rate of changeability of the total mean score of the students for the previous year. The study indicated that a combination of the two variables: peer acceptance and self-concept was capable of explaining a greater rate of changeability for the mean score of the first current semester. Additionally, there was nor significant relation between self-concept and bilateral friendships and between self-concept and peer- acceptance

CAPTCHA Image