بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای در جذب دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای استان خوزستان به نماز است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان روزانه پایه‌های اول، دوم و سوم مقطع متوسطة مدارس دولتی سراسر استان خوزستان است، ;که در سال تحصیلی 78ــ77 به تحصیل اشتغال داشته‌اند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 1062 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های سه گانه مقطع متوسطه است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر: الف ) تهیه مقدماتی پرسشنامه عوامل مؤثر درون‌مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان به نماز( 70 ماده ای)؛ ب) تهیه پرسشنامه اصلی با روش تحلیل عوامل از کل نمونه پژوهش( 31 ماده ای)؛ ج) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه دختران ( 52ماده ای)؛ د) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه پسران (38 ماده ای). نتایج حاصل از تحلیل عوامل برای کل نمونه پژوهش منجر به استخراج دو عامل قوی با محتوای تبلیغی ــ تشویقی ( 18ماده) و حسن روابط انسانی ــ آموزشی با فراگیر ( 13ماده) گردید؛ تحلیل عامل تفکیکی در مورد دانش‌آموز پسر سه عامل تشویقی - ترغیبی( 18ماده)؛ تبلیغی ــ آموزشی( 10ماده) و حسن روابط انسانی ــ آموزشی(10ماده) را نشان می‌دهد و برای دانش‌آموزان دختر، تحلیل عامل تفکیکی مبین سه عامل قابل حصول با ماهیت تبلیغی ــ مشارکتی، یادگیری مشاهده‌ای و حسن روابط آموزشی ــ انسانی با دانش‌آموزان است. ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی یعنی پرسشنامه ویژه پسران و پرسشنامه دختران به ترتیب برابر با 90/0، 90/ 0و 89/0 می‌باشد. به طورکلی، آزمون t برای گروههای مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه ( scheffe ) تفاوتهای معنی‌داری را میان آزمودنیهای پژوهش به شرح ذیل نشان می‌دهند: میان ارزشیابی دانش‌آموزان دختر و پسر در پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب دانش‌آموزان به نماز تفاوت معنی‌دار 28 0/0 >p وجود دارد، میانگین نمرات آزمودنیهای دختر بیشتر است؛ مقایسه دیدگاه دانش‌آموزان دختر و پسر با وضعیت اقتصادی ــ اجتماعی در هر سه پرسشنامه سه گانه بالا، متوسط و پایین نشان می‌دهد که میانگین آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی ــ اجتماعی متوسط از دانش‌آموزان طبقه بالا و پایین بیشتر است که این تفاوت در سطح 1 00/0>p معنی دار است. اما در خصوص مقایسه دیدگاه دانش‌آموزان پایه‌های اول،دوم و سوم مقطع متوسطه از لحاظ عوامل مؤثر درون مدرسه در جذب آنها به نماز( پرسشنامه کلی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

An investigation of school factors which attract Male and female students towads praying in Khouzestan province schoold.

نویسندگان [English]

  • Kiumars Bashalideh
  • Gholam Hossein Maktabi
  • Manoochehr Taghipour
  • Hossein Shokrkon
چکیده [English]

The present study was designed to investigate impressive factors that attract Students to praying. The statistical population consists of all daily students of three Grades in intermediate section (high school). The sample consist of 1062 subjects that half of them were male. The instruments Used in the study were as following.
1- Preliminary questionnaire about attractive factors with 71 items. 2- The main questionnaire made by factor analysis for whole.3- Two specific questionnaire for male and female with 38 items and 52 items respectively. The results obtained from factor analysis for whole sample discover two strong factors that one with 18 items mostly relate to incentive- propagandistic motivation and other factor with 13 items indicate directly about educational-human relationship with students by staff and teachers in school. The results obtained from discriminant analysis show that three factors can be extracted for both sex separately. The internal consistencies for general, male and female questionnaire were 90%, 90% and 89% respectively. In regard to evaluate the hypothesis, some statistical methods such as t-test, one way variance and the scheffe test were applied. Analysis indicates That there is significant difference between sex in GQ p

CAPTCHA Image