خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بومی سازی اطلاعات مربوط به روان‌شناسی رشد صورت پذیرفته است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. نمونه تحقیق 240 دانش آموز دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه می باشد که به روش خوشه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای است که از دوازده بخش تشکیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین تغییر زیستی یعنی بلوغ در دامنه سنی دوازده تا چهارده سالگی رخ می‌دهد، نوجوانان بیشترین اطلاعات خود را در این زمینه از والدین دریافت می‌کنند و واکنش آنها در قبال بلوغ توأم با ترس ‌بوده است. در زمینه بررسی خصوصیات اجتماعی‌شان، مسافرت و گردش را جزء بهترین سرگرمیهای خود می‌دانند و از این‌که والدینشان آنها را به چشم کودک ببیند و مورد تمسخر و سرزنش قرار بگیرند، اعلام نارضایتی کرده‌اند. بیشترین تأثیرپذیری را نوجوانان از والدین خود داشته‌اند و سپس دوستان چنین نقشی را ایفا کرده‌اند. در محیط تحصیلی، نمره کم دادن و تبعیض گذاشتن معلمان از جمله عواملی است که آنها را ناراحت می‌کند.

عنوان مقاله [English]

A study of the social biological characteristics of female young adult student in Mashhad

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Agha mohammadian
چکیده [English]

This research project was carried out to localize the information about developmental psychology. A sample of 240 guidance and high school female students who were selected on a cluster basis to fill in a 12 part questionnaire. Findings indicate that the most important biological change, that is maturity, happens during the age of 12 and 14, young adult receive their information from their parents, and their reaction to maturity is associated with fear. With respect to social characteristics, they consider traveling and excursion their best recreations.

CAPTCHA Image