بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه، بررسی وضعیت محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگیهای مطلوب آن براساس نظریه یادگیری شرح و بسط می‌باشد. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگیهای مربوط به محتوای درسی حوزه شناسایی گردیده است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که حاوی گویه‌های مربوط به محتوا در وضع موجود و مطلوب می‌باشد، استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق بارزترین مشخصه‌های مربوط به وضع موجود محتوای درسی سطح یک عبارتند از : تقسیم محتوای رشته‌های علمی حوزوی در قالب مقاطع تحصیلی، عدم انسجام منطقی، عدم تناسب با شرایط اجتماعی و زمان، عدم تناسب حجم محتوا با زمان‌های پیش‌بینی شده اجرائی، فقدان نظریه‌های جدید علوم حوزوی. از طرفی نتیجه‌گیری محقق این است که محتوای درسی سطح یک در واضع مطلوب حاوی ویژگی‌های ذیل باشد:
1ـ محتوای درسی این سطح، شامل کلی‌ترین، جامع‌ترین مفاهیم، مسایل و مضامین بوده و امکان و انگیزه مشارکت طلاب در پیش‌بینی و تعیین بخش‌های بعدی را فراهم نماید.
2ـ از طریق محتوای دروس، امکان آشنایی طلاب با رشته‌های علوم حوزوی و سایر رشته‌های موردنیاز، فراهم گردد.
واژه‌های کلیدی : سطح یک حوزه علمیه ، ویژگیهای مطلوب، نظریه‌ شرح و بسط.

عنوان مقاله [English]

no english title

نویسندگان [English]

  • javad ghandili
  • mahmod mehrmohamadi
  • hashem fardanesh
چکیده [English]

The objective of the present paper is studying the contents of the textbooks taught in level one of the seminaries and presenting its ideal characteristics on the basis of the theory of learning elaboration. To achieve this goal, after studying the theoretical fundamentals and doing primary interview with some of the professors who are teaching in the seminaries, the characteristics of the contents of the textbooks taught in the seminaries were identified. In the present research paper, for collecting the required data, a questionnaire has been used that contains questions about the contents of the textbooks taught at present and the ideal ones.
On the basis of the findings of this research, the most evident characteristics of the present textbooks taught in Level One are as follows:
Dividing the contents of the scientific fields taught in seminaries into several levels, lack of logical coherence, lack of adaptability with the social conditions and contemporary age, lack of any conformity between the instructional materials with the predicted time schedule for teaching, lack of new theories in scientific fields taught in seminaries. On the other hand, the conclusion is that the contents of the textbooks taught in level one in the ideal situation should contain the following characteristics:
1. The contents of the lessons taught in this level should include the most general and comprehensive concepts and issues so that they stimulate the students of the seminaries to participate in determining the following sections and provide the required facilities.
2. The ground should be prepared for identifying, analyzing, and classifying the religious skepticisms and presenting solutions in the introductory level to the students of the seminaries through new theories propounded in scientific fields taught in seminaries and outside.
3. Through the contents of the textbooks, the facilities should be provided for the students of the seminaries to become familiar with the scientific fields taught in seminaries and other required fields.
4. The time schedule for teaching the contents of the textbooks should be in conformity with the educational level.

Key words: Level one of seminary education, ideal characteristics, elaboration
theory.

CAPTCHA Image