تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» (T.A) بر شیوه‌های رویارویی با استرس نوجوانان می‌باشد.
بدین منظور یکی از دبیرستان‌های ناحیه پنج مشهد انتخاب و پرسشنامه شیوه‌های رویارویی موس و بلینگز در مورد 117 نفر از دانش‌آموزان 14 الی 18 ساله اجرا شد. سپس از میان 48 نفر دانش‌آموز نوجوان که بر اساس نتایج پرسشنامه مذکور هیجان‌مدار تشخیص داده شده بودند، پس از مصاحبه اولیه، از نظر سن، معدل نمرات تحصیلی، وضعیت تحصیلی، سواد والدین و طبقه اقتصادی، غربال و در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت همتاسازی شده جایگزین شدند که اعضای هر گروه 10 نفر بودند. اعضای گروه آزمایش 12 جلسه روان‌ درمانی گروهیبا رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» دریافت نمودند. پس از اتمام جلسات روان درمانی گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» اعضای هر دو گروه آزمایش و کنترل با پرسشنامه مذکور مورد پس‌آزمون قرار گرفتند.
پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه‌ها بود که روان درمان گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» موجب کاهش هیجان‌مداری و افزایش مسأله‌مداری نوجوانان در رویارویی با استرس می‌شود. برای آزمون فرضیه‌ها از «t» تفاضل جهت بررسی تفاوت بین تفاضل میانگین‌های دو گروه همبسته استفاده شده است. روش مذکور تأثیر معنی‌داری (000/0 p

عنوان مقاله [English]

The Study of Impact of Group Psychotherapy on Stress Coping Styles in Adolescences Based on Transactional Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • farhang farhangi
  • hamidreza aghamohamadian sherbaf
چکیده [English]

This research aims at examining impact of group psychotherapy on stress coping styles in adolescences by transactional analysis approach. In order to meet research goals, one of the high schools of Masshad (Area number 5) Was selected. And 117 students (14-18 age) replied to Moos, R & Bilings, N'S coping styles questionnaire. Then, 48 students diagnosed emotional- focused coping were categorized and matched after interviewing in terms of age, average of educational marks, educational status, parents literacy and economic class. Afterwards, 20 students were choosed and randomly placed in control and experimental groups. Experimental group members. Participated in 12 sessinos of group psychotherapy with transactional analysis approach. After finishing these 12 sessions, members of control and experimental groups were post-tested by mentioned question naire, the main assumptions of present survey to be tested are: group psychotherapy with transactional analysis reduces emotion- focusedness and increases problem- orientedness of adolescences in coping with stress to test these assumptions, T-test was used mentioned method has had significant effect (p < 0/000) on decreasing emotion - focusedness and increasing problem-orientedness (p < 0/02_ of experimental group adolscences. Results incicate that most likely (%95), Mentioned method has influenced on adolescences' coping styles. Furthermore, this method has decrease emothing focusedness and has increased problem- orientedness in coping styles of adolescences.
Keywords: Transactional analysis. Group psychotherapy, stress coping styles, Adolescences.

CAPTCHA Image