بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اثرات دو رویکرد مشاوره‌ای و روان درمانی یعنی گشتالت درمانی و معنادرمانی، در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز بود. جامعه تحقیق شامل، کلیه‌ی زنان متقاضی طلاق شهرستان سقز بود که در زمان شروع این پژوهش 94 نفر بودند و در حین تحقیق 4 نفر از آنها در انجام تحقیق شرکت نکردند. با استفاده از مقیاس SCL-90-R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در آنها تشخیص داده شد. به این ترتیب در سه گروه آزمایشی به صورت تصادفی قرار گرفتند. (30 نفر در هر گروه). سپس 30 نفر فرد سالم به صورت تصادفی انتخاب و به عنوان گروه بهنجار قرار گرفتند. به این ترتیب، چهار گروه گشتالت درمانی، معنادرمانی، گروه گواه و گروه بهنجار شکل گرفت. نتایج حاصل در متغیرهای وابسته‌ی پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در آزمودنی‌ها، با استفاده از مقیاس تشخیصی SCL-90-R به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج با روش سنجش‌های مکرر چند متغیری نشان داد که رویکرد گشتالت درمانی در کاهش نشانگان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی همانند رویکرد معنادرمانی مؤثر است. به بیان دیگر، هر دو رویکرد درمانی، اثر معنی‌داری در کاهش نشانگان‌های روانی مذکور داشته‌اند؛ اما فرضیه‌های مربوط به تفاوت میان این دو روش درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری تأیید نشدند.
کلید واژه‌ها: پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، رویکرد معنادرمانی، رویکرد گشتالت‌درمانی، زنان متقاضی طلاق.

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Two Counseling Approaches (Logo therapy and Gestalt therapy) in the Symptom Improvement of Aggression, Depression and Anxiety Among Seeking- divorce women in Saghez

نویسندگان [English]

  • yosof atari
  • kiomars bashlideh
  • naser yosofi
  • jamile nabavi hesar
چکیده [English]

This study was aimed to compare the effectiveness of Logo therapy and Gestalt therapy for symptom improvement of seeking-divorce women diagnosed as suffering from aggression, depression and anxiety. All women seeking divorce in Saghez were considered as the population, 90 of them were selected through stratified random sampling method. From those diagnosed with SCL-90-R test, as an depressed, aggressived and Anxious seeking- divorced women. 90 subjects were randomly assigned to three experimental groups (30 subjects in each Group), and then 30 '.'healthy women? randomly selected and assigned to the control group. Therefore, four groups were formed: Logo therapy group and Gestalt therapy group, control group and a "normal group". The recovery indices (dependent variables) employed were Subjects aggression, depression and Anxiety, which were measured twice before and after Interventions SCL-90-R scale. The results showed that Gestalt therapy was same as Logo therapy in reduction of aggression, anxiety and in the improvement of subjects' depression. Both Gestalt therapy and Logo therapy were the most effective methods in the reduction of mental symptoms.
Keywords: Aggression, Depression, Anxiety, Logo therapy, Gestalt, therapy, seeking-divorce women.

CAPTCHA Image