بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش بر پایه نظریه‌های شناخت درمانگری بک، تیزدل و یوگا در درمان افسردگی اساسی و به منظور بررسی کارآمدی شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش‌های یوگا در درمان افسردگی اساسی اجرا شده است. برای این منظور 32 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی (12 مرد و 20 زن) به طور تصادفی در 4 گروه گمارده شدند، شامل: 1) گروه شناخت درمانگری بک، 2) گروه شناخت درمانگری تیزدل، 3) گروه شناخت درمانگری بک و تلفیق آن با نرمش‌های یوگا و 4) گروه کنترل. در این پژوهش کلیه‌ی بیماران پیش از آغاز درمان و پس از 10 جلسه درمان به کمک پرسشنامه‌ی افسردگی بک، پرسشنامه افکار اتوماتیک (ATQ)، پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) و مقیاس افسردگی MMPI مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمره‌های به دست آمده از ارزیابی‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون به کمک تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان تلفیقی (تلفیق شناخت درمانگری بک با نرمش‌ها یوگا) کارآمدی بیشتری در کاهش علائم افسردگی، بهبود خلق، کاهش افکار اتوماتیک منفی و تغییر نگرش آزمودنی‌ها نسبت به خود، جهان و آینده داشته است. در حالی‌که آزمودنی‌های گروه کنترل هیچ تغییری نشان ندادند. بنابراین اگرچه شناخت درمانگری بک و هم شناخت درمانگری تیزدل در کاهش افسردگی اساسی کارآمد بوده است، اما روش تلفیقی نسبت به هریک از این روش‌ها به تنهایی کارآمدتر بوده است. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که روش تلفیقی در کاهش افکار اتوماتیک و تغییر نگرش نسبت به خود، جهان و آینده کارآمدتر از روش بک یا روش تیزدل به تنهایی نبوده است.
کلید واژه
افسردگی اساسی ـ شناخت درمانگری بک ـ شناخت درمانگری تیزدل ـ یوگا

عنوان مقاله [English]

The comparision of effectiveness of Beck and Teasedale cognitive therapy and yoga exersise in the treatment of major depression

نویسندگان [English]

  • ali kimiaye
  • abdollah shafi abadi
  • ali delavar
  • ali sahebi
چکیده [English]

This research has been don to based on Beck and Teasdale theorise of cognitive therapy and yoga exercise in treatment of major depression to Asses of effectiveness of Beck and Teasdale cognitive therapy and yoga exercise in the treatment of major depression. for this, thirty two patints with major depression (male=12 and female=20) to available sampling and random assigned into four groups included: (1) Beck cognitive theropy, (2) Teasdale cognitive theropy, (3) Beck cognitive therapy and yoga exercise and, (4) control group. in this research All of patients before of therapy and after 10 sission therapy masseured with Beck depression inventory (BDI), outomatic thoughts questioner (ATQ), cognitive triad inventory (CTI), and MMPI-D scale. data gasserd from assessment of test and post test Analysis with on way Anova.
Resualts: resuart show that integrative therapy (Beck cognitive therapy and yoga exercise), more effective on reduction of depression symptoms, mood improve, remove of negative outomatic thoughts and chang in participants attitude of self, world and future. So that control group don't show any chang. Therefore, despite Beck and Teasdale cognitive therapy effective in depression reduced, But integrative way effectiveness than any this way alone. moreover this research show that integrative way on reduction of outomatic thoughts and chang attitude to self, world and future don't effective to Beck and Teasdale alone.

Key words: major depression, Beck cognitive therapy, Teasdale cognitive therapy, yoga.

CAPTCHA Image