بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی روش ‎‎« درمان کنترل هراس » در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی انجام شده است. بدین منظور چهار بیمار مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یک طرح شبه تجربی تک موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال هراس در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم و جلسه آخر درمان و آزمودنی مبتلا به اختلال هراس همراه با گذر هراسی در چهار مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه احساسات بدنیBSQ، شناختهای گذرهراسی ACQ و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، ثبت تعداد و شدت حملات هراس مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

عنوان مقاله [English]

A Case Study of Efficacy of Panic Control Treatment ( PCT ) in treatment of panic disorder with or without Agoraphobia In Iranian Sample

نویسندگان [English]

  • azam Noferesti
  • Mahmood Tabatabai
  • Behrooz mahram
چکیده [English]

In order to study the efficacy of Panic Control Treatment (PCT),four Iranian panic suffers with or without Agoraphobia took part in a single-subject experimental trial ( a multiple- baseline design) . All cases were assessed at pre treatment , fourth session and post treatment by using the Body Sensation Questionnaire(BSQ) , Agoraphobic Cognitions questionnaire(ASQ) , Depression – Anxiety – Stress Scale ( DASS-21) , and Self-Monitoring of Panic Frequency and Intensity. The assessment of an Agoraphobic suffer is done in eighth session ,too.
The results revealed that PCT had efficacy in treatment of panic disorder with or without Agoraphobia in an Iranian sample.

Keyword : Panic disorder , Agoraphobia , Panic Control Treatment , Efficacy.

CAPTCHA Image