بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی روش ‎‎« درمان کنترل هراس » در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی انجام شده است. بدین منظور چهار بیمار مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یک طرح شبه تجربی تک موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال هراس در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم و جلسه آخر درمان و آزمودنی مبتلا به اختلال هراس همراه با گذر هراسی در چهار مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه احساسات بدنیBSQ، شناختهای گذرهراسی ACQ و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، ثبت تعداد و شدت حملات هراس مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

CAPTCHA Image