رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطة ویژگی های شخصیتی با رفتارهای تیپ A بوده است. جامعة آماری این تحقیق را کلیه مربیان پرورشی استان اصفهان تشکیل داده اندکه از میان آنان 70 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیتی تیپ A یاB بوده است. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دادند که بین ویژگی شخصیت نوروتیکی و رفتار تیپ A همبستگی، معنادار بود(P< 0/000; R squire = 0/423 ؛ R = 632 ). و از بین ویژگی های شخصیتی آیزنک، مهم ترین متغیر پیش بین، نوروتیک یا روان رنجوری N) ) بیشترین سهم را در پیش بینی شدت رفتار تیپ A داشت. در مجموع، پژوهش حاضر با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک، وجود رابطة بین ویژگی های شخصیتی و شدت رفتار تیپ A را تأیید نمود و نشان داد که ویژگی روان رنجوری و متغیر جنس، رفتار تیپ A را پیش بینی می کنند و مربیانی که روان رنجوری بالاتری دارند رفتارهای بیشتری از نوع A در مقایسه با رفتارهای نوع B از خود بروز می دهند. در مقابل آنهایی که برون گرایی بالاتری دارند رفتارهای بیشتری از نوع Bدر مقایسه با رفتارهای نوع A از خود بروز می دهند.

کلید واژه ها : ویژگی های شخصیت، رفتار تیپ A و B ، ثبات هیجانی، روان رنجوری، برونگرایی-درونگرایی

عنوان مقاله [English]

The relationship between the characters of personality and behavior of type A or B with uses Eysenck Personality Questionnaire

نویسنده [English]

  • Ahmad yarmohammadian
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study was to investigate the relationship between the characters of personality and behavior of type A or B in educators in Esfahan. Method: A sample of 70 educators was selected from Esfahan Educative Organization. Eysenck Personality Questionnaire and Personality Type A and B Questionnaire was administered to the subjects. Results: The results of enter regression analysis showed that the correlation between Neurotic character and gender variable with behavior of type A were significant (P 0.05).

Key words: Neuroticism, introversion-extraversion, personality of type A or B

CAPTCHA Image