بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان انجام شده است.در این مطالعه نمونه ای به حجم 400 نفر(226 مونث و 174 مذکر) از بین جوانان گروه سنی 24-20 ساله استان گلستان به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی, بحران هویت, سبک های هویت یابی و سلامت عمومی بودند.نتایج حاصل از پرسشنامه بحران هویت نشان داد که 3/94درصد از افراد در حال حاضر بحران هویت را تجربه نمی‌کنند و 7/5 درصد بحران هویت را تجربه می‌کنند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه سبک هویت یابی 8/33 درصد از افراد از سبک هویتی سردرگم,8/22 درصد از سبک هویتی هنجاری و 5/19 درصد از سبک هویتی اطلاعاتی استفاده می کنند.
نتایج مقایسه ای نشان داد که بین دختران و پسران در سبک های هویتی تفاوت معنی داری وجود ندارند.در حالی که بین گروههای مختلف سنی تفاوت معنی دار وجود دارد.بدین معنی که بین گروه 20 ساله با 24 ساله در سبک هویتی سردرگم تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج همبستگی نشان داد که بین بحران هویت با سبک هویتی سردرگم رابطه معنی دار وجود دارد.یعنی کسانی که بحران هویت را تجربه می کنند بیشتر به سبک هویتی سردرگم گرایش دارند.هم چنین بین سبک هویتی سردرگم و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد.بدین معنی که با بالا رفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی سبک هویتی سردرگم کمتر تجربه می شود.علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین بحران هویت و سلامت روانی در دختران همبستگی معنی‌داری وجود دارد.یعنی دخترانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی پایین تری برخوردارند.در حال که در گروه پسران بر عکس است بدین معنی پسرانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

کلید واژه:
سبک هویت یابی, بحران هویت, سلامت روانی, پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Identity Styles and its Relationship with Mental Health and Socioeconomic Status

نویسندگان [English]

  • alireza ghorbani
  • alireza mohammadi
  • ashoor mohammad Koochaki
چکیده [English]

This research has been implemented with the aim of investigation of Golestan youth's identity with the sample size of 400 people (226 women and 174 men) with the age of 20-24 years old with cluster sampling then with stratified random sampling styles.
Tools used in this research were four questionnaires that respectively are such as:
1- Questionnaire of Socioeconomic status
2- Identity crisis questionnaire
3- Finding identity style
4- And public health style
Based on this research among this sampling %94 of participants aren't now experiencing the identity crisis and %5.7 are now experiencing.
Based on the gathered data from questionnaire of finding identity styles Most of people (i.e. 33.8) have used are in confusion style, 22.8 percent from normative identity style and 19.5 percent from informati0onal identity style.
Comparative consequences show that there isn't significant difference between girls and boys in finding identity style, while there is significant difference between different age groups. It means that there is significant difference between 20-24 year olds in confusion identity style.
Correlation consequences showed that there is significant relationship between confusion identity style and identity crisis. It means that those who experience the identity crisis they more trend to confusion identity crisis.
There is also significant negative correlation between confusion identity style and economic- social base. This means that the higher is your economic and mental health. It means that those girls who experience the identity crisis they have less psychiatric health. While this is different among the boys, those boys who experience the identity crisis they have more mental health.
Keywords: Identity style, Identity Crisis, Mental Health, Socioeconomic status.

CAPTCHA Image