بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی زوج در مانی ساخت یافته به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر کاهش علائم و نشانه های روانشناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر در زنانی است که شوهران آنها بدون اطلاع قبلی با زن دیگری به نحوی رابطه داشته اند و همچنین بررسی اثر این نوع مشاره بر افزایش روابط صمیمانه آنها همسرشان است. سوال اصلی این پژوهش آن است : آیا استفاده از مشاوره ساخت یافته زناشویی به شیوه گلاسر می تواند علائم و نشانه اختلال روحی ناشی از ضربه خیانت به همسرا را که بوسیله SCL90 سنجیده شده است را کاهش دهد و از طرف دیگر موجب بهبود روابط آنان با یکدیگر گردد؟ آزمودنیهای مورد مطالعه از میان کسانی انتخاب شدند که به دلیل آشفتگی ناشی از خیانت همسر به مراکز مشاوره تحت پوشش سازمان ملی جوانان و بهزیستی و یا به دادگاه خانواده در شهر اصفهان مراجعه نمود اند یا ارجاع شده اند. از بین 65زوج ارجاع شده 40 زوج برای مشاوره ابراز تمایل نمودند از بین آنها 30 زوج بطور تصادفی انتخاب برای مطالعه انتخاب شدند. 30زوج مذکور به طور تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم گردیدند. گروه آزمایش با استفاده از روش واقعیت درمانی مورد مشاوره قرار گرفتند. یافته های پژوهش در کل بیانگر آن است که استفاده از برقراری ارتباط عاطفی ، تشویق زوجین به قضاوت و ارزیابی رفتار خود در تعامل با همسر با استفاده از پنج سوال اساسی و دایره مشکل گشا که فنون زوج درمتنی در نظریه مذکور است می تواند مشکلات روان شناختی ناشی از ضربه خیانت همسر را کاهش داده و موجب افزایش روابط محبت آمیز و صمیمانه ی زوجها با یکدیگر گردد.
کلید وازه :خیانت به همسر،واقیت درمانی ،زوج درمانی،مشاوره زناشوئی

CAPTCHA Image