بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش مطالعه‌ی میزان تاثیر دو روش درمانی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم به عنوان مهم‌ترین روش‌های درمان در کاهش اضطراب ریاضی بود. به همین منظور، 64 نفر از دانش آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی اهواز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به شیوه تصادفی به 3 گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه اول روش آموزش بازسازی شناختی به عنوان متغیر مستقل، به مدت 8 هفته به طور منظم اجرا شد و بر روی گروه دوم نیز روش حساسیت زدایی منظم، هم‌زمان با روش اول آموزش داده شد و در مورد گروه سوم که به عنوان گروه کنترل حضور داشتند هیچ نوع آموزشی ارائه نشد و در پایان از هر سه گروه پس آزمون اضطراب ریاضی به عمل آمد. پس از گذشت دو ماه آزمون دیگری به منظور پی‌گیری تاثیر روش‌های درمانی روی وضعیت اضطراب ریاضی دانش آموزان اجرا گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از پاسخ‌های آزمودنی‌ها و مقایسه گروه‌های آزمایشی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم با گروه کنترل از طریق آزمون t دو گروه مستقل و آزمون F یک راهه فرضیه‌های شماره 1و 2 و 3 تایید و فرضیه 4 مورد تایید قرار نگرفت. شواهد نشان دادند روش‌های درمانی حساسیت زدایی منظم و بازسازی شناختی در دوره درمان باعث کاهش اضطراب ریاضی آزمودنی‌ها می‌شود و پس از درمان (یعنی دو ماه پس از پایان درمان) کارایی روش بازسازی شناختی کاهش یافته ولی تاثیر روش حساسیت زدایی منظم هم چنان ثابت باقی می‌ماند. بین دو روش حساسیت زدایی منظم و بازسازی شناختی از نظر میزان اثر بخشی، تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها: اضطراب ریاضی ـ باز سازی شناختی ـ حساسیت زدایی منظم ـ اضطراب ـ روش‌های درمان کاهش ریاضی.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Restructuring and Systematic Desensitization Methods On the Reduction of Mathematics Anxiety in Third Grade Secondary School Girl Students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Karimibaghmalek
  • Ghlamhosein Ebadi
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of congnitive restructuring and systematic desensitization as important methods in reduction of mathematics anxiety. The subjects were 64 students of third Grade secondary school of the city of Ahvaz that selected by Multi – Stage random Sampling method and divided in three group (two group experimental and one group control). In first group the cognition restructuring mehtod administred at 7 Weeks and the mehtod of systematic desensitization also was instructed simultaneously, and in third goup (control group) diden’t asminister any traning and at the end, post test of mathematics anxiety was exacuted on three groups. After two mounts to study the effect of therapeutic methods on mathematics anxiety, the other test was administered. The results and comarsion cognitive restructuring and systematic desensitization and control group by T-Test (independent) was approved number 1,2,3 of hupothesis and showed that this two methods were effecitve in the period of therapy and after the therapy (two Mounts later). Any Significance Differences In Efficacy was not observer between the method of cognitive restucturingand systematic desensitinization.

Key Words: Mathematics Anxiety, Cognitive Restructuring, Systematic, Desensitization, Anxiety, Treatment for Reduction of Mathematics Anxiety

CAPTCHA Image