بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش مطالعه‌ی میزان تاثیر دو روش درمانی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم به عنوان مهم‌ترین روش‌های درمان در کاهش اضطراب ریاضی بود. به همین منظور، 64 نفر از دانش آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی اهواز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به شیوه تصادفی به 3 گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه اول روش آموزش بازسازی شناختی به عنوان متغیر مستقل، به مدت 8 هفته به طور منظم اجرا شد و بر روی گروه دوم نیز روش حساسیت زدایی منظم، هم‌زمان با روش اول آموزش داده شد و در مورد گروه سوم که به عنوان گروه کنترل حضور داشتند هیچ نوع آموزشی ارائه نشد و در پایان از هر سه گروه پس آزمون اضطراب ریاضی به عمل آمد. پس از گذشت دو ماه آزمون دیگری به منظور پی‌گیری تاثیر روش‌های درمانی روی وضعیت اضطراب ریاضی دانش آموزان اجرا گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از پاسخ‌های آزمودنی‌ها و مقایسه گروه‌های آزمایشی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم با گروه کنترل از طریق آزمون t دو گروه مستقل و آزمون F یک راهه فرضیه‌های شماره 1و 2 و 3 تایید و فرضیه 4 مورد تایید قرار نگرفت. شواهد نشان دادند روش‌های درمانی حساسیت زدایی منظم و بازسازی شناختی در دوره درمان باعث کاهش اضطراب ریاضی آزمودنی‌ها می‌شود و پس از درمان (یعنی دو ماه پس از پایان درمان) کارایی روش بازسازی شناختی کاهش یافته ولی تاثیر روش حساسیت زدایی منظم هم چنان ثابت باقی می‌ماند. بین دو روش حساسیت زدایی منظم و بازسازی شناختی از نظر میزان اثر بخشی، تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها: اضطراب ریاضی ـ باز سازی شناختی ـ حساسیت زدایی منظم ـ اضطراب ـ روش‌های درمان کاهش ریاضی.

CAPTCHA Image