بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که در مورد 332 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز انجام گرفته است. در این نوشتار بعد از بیان مساله و اهمیت موضوع و هدف پژوهش که بررسی تغییر انگیزش پیشرفت دانشجویان بوده، چارچوب نظری مطرح گردیده است. به منظور تحقق هدف پژوهش، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نمونه آماری بر حسب دانشکده و جنسیت دانشجویان مشخص و سپس با بهره گیری از روشهای آماری پیشرفته، همچون: آنالیز واریانس (ANOVA)، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون اطلاعات جمع آوری شده تحلیل گردیده ، پیشنهادهایی در زمینه پژوهش ارایه شده است.
واژه های کلیدی :
انگیزش پیشرفت – پیشرفت تحصیلی- علاقه به رشته- روش تدریس- آینده شغلی- فعالیت دانشجو

عنوان مقاله [English]

The Change Of Motivation For Progress Among The Students at The University of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Khalil Soltangharai
  • Madad Karimi
چکیده [English]

This Paper is the report of a study on the change of motivation for progress among the 322 undergraduate students at the University of Tabriz. Following the statement of the problem and the significance of the subject, a theoretical frame was put forward. To attain the objectives of the research, a classified random sampling method was used to establish a statistics based on the gender of the students as well as the faculties. Some advanced statistical devices such as the variance analysis (ANOVA), multivariance regression, T-test and Pearson Correlation Coefficient were used to derive some facts in order to make som practical suggestions.
Keywords: Motivations for progress, study progress, interest in the course, methods of teaching, prospective jobs, and students' activities.

CAPTCHA Image