مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجویان آموزش معلمی می باشد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایش و طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. آزمودنیها شامل 55 نفر از دانشجویان رشته های مختلف مقطع کاردانی آموزش معلمی(1385-1384) دانشگاه آزاد اسلامی سراب بودند که 30 نفر بعنوان گروه آزمایش برای یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و 25 نفر به عنوان گروه گواه برای آموزش سنتی انتخاب گردیدند. ابزار بکار رفته در پژوهش ، پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا بوده نتایج تحقیق نشان دادند که گرایش به تفکر انتقادی (مولفه های منظم و سیستماتیک بودن در پژوهش و کاوشگری و پختگی در قضاوت و داوری) در گروهی که با روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله گروهی آموزش دیده بودند نسبت به گروهی گواه که با شیوه سنتی آموزش دیده بودند بیشتر است. اما در سایر مولفه ها تفکر انتقادی (حقیقت جویی، کنجکاوی، تحلیلی بودن، اعتماد به خود و فکر باز) تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
واژه های کلیدی: یادگیری،حل مساله گروهی، آموزش سنتی، تفکر انتقادی، دانشجو معلمان

عنوان مقاله [English]

A Comparison Of the Effect of the Group Problem Based Learning and Traditional Teaching On Critical Thinking Of Teacher Students .

نویسندگان [English]

  • rahim Badri Gargari
  • eskandar Fathi Azar
چکیده [English]

The aim of the present study is a comparison of the effect of the group problem based learning and traditional teaching on critical thinking of teacher students . The research method adopted was semi-experimental and a two- group design of pre-test and post-test . The subject were 55 students from different fields in associate degree of Sarab Azad University from which 30 formed experimental group for group problem-based learning and 25 made a control group in traditional teaching . The material employed in the study was the California Critical Thinking Disposition Inventory (‍CTDI) and t-test was used for data analysis . the results revealed that the experimental group which was taught through group problem-based learning method showed a greater disposition toward critical thinking (systemacity and maturity).however , the two group exposed no difference in other factors of critical thinking dispositions (truth seeking , open mindedness analyticity , self- confidence and inquisitiveness ) .
Key words : Critical thinking , Problem – based learning ,Teacher students

CAPTCHA Image