بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناخت هویت فرهنگی نوجوانان ایران و باتوجه به تحقیقات پراکنده ای که نشان دهنده افزایش تمایلات نوجوانان به فرهنگ های بیگانه است، تحقیقی در این زمینه برروی 600 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان شیراز انجام شد. داده های این تحقیق بوسیله مقیاس 37 گویه ای، که در برگیرنده مولفه های فرهنگی است جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده هویت فرهنگی بیشتر از حد متوسط نوجوانان شهرستان شیراز می باشد.در این تحقیق بین نمرات هویت فرهنگی دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده گردید ونمرات هویت فرهنگی دختران بیشتر از پسران بود.در این پژوهش تفاوت معنی داری در نمرات هویت فرهنگی نوجوانانی که والدین آنها دارای سطوح تحصیلی متفاوت بودند مشاهده نگردید.اما نتایج این تحقیق نشان داد که بین نمرات هویت فرهنگی نوجوانان در نواحی چهارگانه آموزشی شهرستان شیراز تفاوت معنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها: هویت فرهنگی، دانش آموزان دوره راهنمائی

عنوان مقاله [English]

A Survey of Cultural Identity (awareness and attitude) of Guidance School Students in Shiraz

نویسندگان [English]

  • mohsen khademi
  • parviz Saketi
  • vida falahi
چکیده [English]

The main objective of this study is to assess the cultural identification of Guidance School students based on the extend of their cultural awareness and attitudes.
To conduct the study a 37item scale was designed and its validity and reliability was tested and verified. By conducting cluster sampling procedure a sample of 600students (302 female&298 male) out of a target population of 79151students were selected and participated in the study by responding to the scale. The collected data was analysised via t-test, ANOVA, scheffe post hoc test and Chi-Square, utilizing SPSS package.The following results were concluded:
1-It was observed that the cultural identification mean of students was higher than scale expected mean (Me=111

CAPTCHA Image