بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تبیینی از نوع علی- مقایسه‌ای به بررسی عوامل موثر بر گرایش مردم مشهد به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم پرداخته‌است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از شهروندان مشهدی واقع در سنین 15 سال و بیشتر در سال 1385 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سن، جنس، سطح تحصیلات، محل سکونت، نحوه گذران اوقات فراغت و ارزیابی افراد از برنامه‌های تلویزیون داخلی در گرایش آنان به ماهواره تاثیرگذار می‌باشد. در سنجش بعد شناختی گرایش به ماهواره اکثریت پاسخگویان ماهواره را باعث افزایش دانش خود و پاسخگوی نیازهای مختلف گروههای سنی و جنسی دانسته و در بعد عاطفی گرایش به ماهواره هم اکثریت پاسخگویان برنامه‌های ماهواره‌ را لذت‌بخش، سرگرم کننده و جالب می‌دانند. در بعد رفتاری اکثریت مردم به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای تمایل دارند و لیکن تشویق دیگران به تماشای ماهواره را وظیفه خود نمی‌دانند. همچنین میانگین اعتقاد به باورها و رفتارهای دینی در دو گروه کسانی که به ماهواره دسترسی دارند و کسانی که به ماهواره دسترسی ندارند، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد؛ به گونه‌ای که کسانی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند بیشتر به باورها و رفتارهای دینی پایبند بوده‌اند.
کلید واژه‌ها: ماهواره، باورها و رفتارهای دینی، مردم

عنوان مقاله [English]

deliberation effective reasons on intention Mashhad Citizen to Satilite and effect that on the religious beliefs and behaviours of persons.

نویسندگان [English]

  • banafshe afhami
  • hamid reza Agamohammadean
چکیده [English]

Prepared Survey doing deliberat on effective reasons on Mashhad Citizens intention to Sutelite with descriptive explanation Method that is the kind of comparative reason and effect that on Mashhad Citizen,s religious beliefs and behaviours Statistical community of this survey contains 400 person of Mashhad Citizen that ages are about 15 and more it on 1385 year. Bulk of Sample assigns by ranking method like kokran formula.
Finding of research shows thah Age, Sex, leavel of education, locotion, how is spending rest times and evalution persons of internal Tv programmes are effectivy on intention them to Satelite. In testing of cognitive aspect, intention to Satelite the majority of those who were under study, believed that Satelit is the reason of increasing their knowledge and it satisfied the different needs o any age and sex group and in emotional aspect of intention to satellite again they consider the satelite program, fun, intresting and attractive In behaviour aspect most persons are tendency to watching the satelite program. but don,t pension to encouraging others to watching satelite and results of research shows that average of confidence to religious beliefs and behaviours so many difference between two groups that access to satelite and don,t access to it” so that
persons don,t use satilite more confidence to religious beliefs and behaviours.
Keywords:

CAPTCHA Image