بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی است. چهارصد و چهل وسه دانشجو (237 دختر و 206 پسر) از رشته‏های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیها خواسته شد مقیاس شخصیت NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت معنی دار و بین هوش هیجانی و نوروزگرایی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که تنها دو بعد برون گرایی و نوروز گرایی می توانند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را به ترتیب در جهت مثبت و منفی پیش بینی کنند. مکانیسم های "تنظیم عواطف"، "آمادگی برای تجربه های مثبت" و "آمادگی برای تجربه های منفی" همبستگی های ابعاد شخصیت و هوش هیجانی را توجیه و تبیین می کنند.
واژهای کلیدی: شخصیت، مدل پنج عاملی، هوش هیجانی

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship Between Personality Dimensions and Emotional Intelligence

نویسنده [English]

  • mohammad ali besharat
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between personality dimensions and emotional intelligence in a sample of students from the University of Tehran. A correlational analysis was performed to assess the kind of association exist among five personality dimensions including neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, conscientiousness and emotional intelligence. Four hundred and fourty three students (237 girls, 206 boys) were included in this study. All participants were asked to complete Emotional Intelligence Scale (EIS) and Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, t-test and pearson's correlation coefficients and regression analysis. The results revealed that emotional intelligence could positively and negatively predicted by extraversion and neuroticism, respectively. Associations of the two constructs could be explained by “affect regulation”, “tendency to have positive experiences”, and “tendency to have negative experiences.”
Keywords: personality, five factor model, emotional

CAPTCHA Image