بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 33 نفر مدیران گروه های آموزشی و454 نفر عضو هیأت علمی بود که با توجه به حجم محدود جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی از روش سرشماری استفاده شده است، لیکن با توجه به تعداد اعضای هیات علمی و با توجه به اینکه درتحقیقات همبستگی، نمونه بایستی بین 75 تا 80 نفر باشد، لذا در این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 80 نفر انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش‏ دو پرسشنامه قابلیت هیجانی و پرسشنامه رهبری چندگانه بود که به ترتیب با ضریب اعتبار 90/0= و 94/0= مورد استفاده قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری 360/0= r بود که در سطح 05/0 P< معنادار است. لذا، بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری رابطه ی معناداری وجود دارد،2) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و کوشش مضاعف 371/0=r می باشد که در سطح 05/0P< معنادار است. لذا، بین هوش هیجانی و کوشش مضاعف رابطه ی معناداری وجود دارد،3) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایتمندی 202/0 = r است که در سطح 05/0 P< معنادار
نمی باشد. بنابراین، بین هوش هیجانی و رضایتمندی رابطه ی معناداری وجود ندارد و 4) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و اثربخشی 343/0 = r است که در سطح 05/0 P< معنادار می باشد. لذا، بین هوش هیجانی و اثربخشی رابطه ی معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی :
بازدهی های رهبری، مدیران گروه های آموزشی، هوش هیجانی

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relation Between Emotional Intelligence and Outcomes of Leadership (Bernard Bass model) of Department Chairs at University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • marzieh mokhtari por
  • ali siadat
  • shole amiri
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relation between emotional intelligence and outcomes of leadership of department chairpersons at university of Isfahan based on multifactor Bernard Bass model. Research method was descriptive – correlative. Statistical population included all 33 chairs and 454 faculty members whom from was chosen 33 and 80 as statistical sample, respectively. Research instruments were two questionnaires of multifactor leadership styles and emotional capability, which had ra=0/90 and ra =0/94 respectively. Findings showed that:1) There was significant relation between emotional intelligence and outcomes of leadership r=0/360 at p

CAPTCHA Image