بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جنسیت، فرایندهای خانواده و بافت اجتماعی خانواده بر خودگسستگی از ایده آلها و بایسته ها بر اساس مدل نظری فرایند و محتوای خانواده است. گروه نمونه مورد مطالعه در بررسی شامل 388دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهرهای شیراز و کازرون با میانگین و انحراف معیار سنی 37/17و52/0 بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل سه مقیاس خودگسستگی، مقیاس انسجام خانوادگی و مقیاس اعتقادات مذهبی خانواده بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جنسیت، انسجام با پدر و مادر، اعتقادات مذهبی خانواده و بافت اجتماعی بطور معناداری سطوح مختلف خود(خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته) و خود گسستگی از ایده آلها و بایسته را پیش بینی می کنند. در مجموع نتایج این بررسی مدل نظری فرایند و محتوای خانواده را در خصوص خودگسستگی از ایده آلها و بایسته تایید نمود.
کلید واژه ها: خودگسستگی، فرایند خانواده، محتوای خانواده، بافت اجتماعی

عنوان مقاله [English]

Self-Discrepancy in Adolescents Based on Family Process and Content Model

نویسندگان [English]

  • siamak samani
  • marzie sadegh zadeh
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this research was to study the effect of gender, family process, and family social context on self-discrepancy. The sample of this study includes 388 high school students from Shiraz and Kazeron (mean age=17.37, SD=0.52). The sampling method was random cluster sampling. Family cohesion scale, family religious beliefs scale, and self-discrepancy scale were used in this study. The results of this study revealed that gender, father and mother cohesion, family religious beliefs, and social context predict self-discrepancy of adolescents significantly. Also the results of this study confirmed the family process and content model.
Key words: self-discrepancy, family process, family social context

CAPTCHA Image