بررسی رابطه دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد (84 ـ 1383)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم‌گیردی آنان در سازمان و ادرات نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 ـ 1383 می‌باشد (34=N) وکلیه کارمندان بلافصلی که تصمیمات مدیران ستادی بر کار آنان تأثیر مستقیم دارد. (74=N) .گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل (سرشماری) صورت گرفته است. این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر یک از متغییرهای فوق از پرسشنامه جداگانه‌ای استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌ها، جهت آزمون فرضیات تحقیق علاوه بر استفاده از برخی عملیات آمار توصیفی از روش‌های آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T و واریانس یک طرفه استفاده گردید و نتایج ذیل حاصل گردید:
1ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست.
2ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
3ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
4ـ بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح 999/0 وجود دارد.
5 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با رشته تحصیلی مرتبط و مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
6 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با درجه تحصیلی بالاتر و پایین‌تر تفاوت معناداری وجود ندارد.
7ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم سابقه آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
8 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم‌سابقه مدیریتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها: دانش مدیریت، سبک تصمیم گیری، مدیران ستادی، آموزش و پرورش.

عنوان مقاله [English]

: Relationship between management knowledge and decision making styles staff managers in seven region of education organization of mashhad

نویسنده [English]

  • Vajihe Zohoorparvande
چکیده [English]

This research has been carried out in order to investigate the relationship between the knowledge of management and the styles of decision making in the seven region of education of mashhad.In this research in order to examine the management knowledge of managers, 34 cases of managers were selected among the staff managers and to investigate their styles in decision making,74 cases of staff which were selected among the office workers.
This research is in the form survey method and for each variation there is different questionnaires, also the information which are collected from two type of questionnaires were analyzed by spss.10 saftware and the results is mentioned below.
1-there are not meaningful relationship between management knowledge and participative decision making.
2- there are not meaningful relationship between management knowledge and consultative decision making.
3-There are not meaningful relationship between management knowledge and autocratic decision making.

CAPTCHA Image