طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ده الگوی طراحی آموزشی مشهور، از میان 25 الگوی طراحی آموزشی سازنده گرای موجود در متون تخصصی انتخاب و رویکردهای یاددهی – یادگیری مستتر در آنها با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحلیل با مراجعه به متون اصلی بنیان‌گذاران هر یک از الگوها، هر یک از الگوها از نظر فردی، جمعی، یا دوگانه بودن رویکردهای یادگیری و تدریس مفروض در طراحی‌شان طبقه‌بندی شدند. حاصل این تحلیل و ارزیابی یک طبقه‌بندی شش‌گانه از الگوهای طراحی آموزشی بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس مستتر در آن‌ها می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از الگوهای طراحی آموزشی به‌صورت توأمان دارای رویکردهای دوگانه‌ی یادگیری و تدریس نیستند؛ و اغلب الگوهای طراحی سازنده‌گرا از نظر رویکردهای تدریس در ناحیه‌ی فردی قرار دارند؛ و تنها برخی از الگوها در هر دو رویکرد تدریس و یادگیری در ناحیه‌ی جمعی قرار می‌گیرند.
واژه‌های کلیدی: الگوی طراحی آموزشی، الگوهای سازنده‌گرا، رویکرد یادگیری، رویکرد تدریس

عنوان مقاله [English]

A Classification of Constructivist Instructional Design Models based on Learning and Teaching Approaches

نویسنده [English]

  • Hashem Fardanesh
چکیده [English]

In a conceptual-analytical study using a deductive classificatory content analysis method ten constructivist instructional design models were selected, and learning/teaching approaches within each model were appraised. Using the original writings of the originators of each design model, the learning and teaching approaches employed or permitted to be used it each model were classified as: (1) individual; (2) group; and (3) dual-purpose approaches. A six category classification of constructive instructional design models was achieved. Findings show that none of the models have both dual-purpose teaching/learning approaches, and in teaching and learning approaches, most of the models fall in the "individual" category, and only few models fall in the "group" category with regard to teaching and learning approaches.
Key terms: instructional design models, constructivist models, learning approaches, teaching approaches

CAPTCHA Image