بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز است. افراد مورد مطالعه‌ی تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه‌ی معتاد از نمونه‌ی در دسترس و برای انتخاب نمونه‌ی غیرمعتاد از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک، مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن، پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری اهواز و پرسش‌نامه‌ی دلبستگی به والدین و همسال. برای تحلیل داده‌ها، علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به‌کار بسته شد. نتایج به‌دست آمده همه‌ی فرضیه‌های این پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می‌توان بر اساس متغیرهای افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین پیش‌بینی نمود. نتایج به‌دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی، تحصیلات والدین

عنوان مقاله [English]

A survey of depression, sensation seeking, aggression, attachment styles and Education of parent as predictors of drug dependency among Ahwaz teenage boys

نویسندگان [English]

  • Keyhan Fathi
  • Mahnaz Merabizade honarmand
چکیده [English]

The present research was conducted to study depression, sensation seeking, aggression, attachment styles, and Education of parent as predictors of drug dependency among Ahwaz teenage boys. The subjects studied included 112 drug-dependent teenage boys and 112 nondrug-dependent teenage boys . To select the sample of the dependent group, accessible sample was used and to select the non-dependent group, the multiphasic random method was used. All the subjects were assessed by Beck Depression Inventory, Zuckerman Sensation Seeking Scale, Ahwaz Aggression Inventory and Inventory of Parent and Peer Attachment. To analysis data,the discriminant analysis was used. The results of the research showed that teenage drug-dependency can be predicted based on the depression, sensation seeking, attachment styles and Education of parent.
Keywords: depression, sensation seeking, aggression, attachment styles, Education of parent

CAPTCHA Image