بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی دانشجویان انجام گرفت. از 370 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (NEO-FFI)، و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ANOVA، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برون‌گرایی و باوجدان بودن، با سلامت عمومی دانشجویان رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار، و بین روان نژندگرایی و سلامت عمومی آنان، رابطه‌ی متفی و معنی‌دار وجود دارد . همچنین بعد انعطاف پذیری با ابعاد اختلال جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داری نشان داد، اما بعد دلپذیربودن با هیچ یک از ابعاد سلامت عمومی، دارای رابطه معنی دار نبود. ننایج آزمون t، تفاوت معنی داری را در میزان ابعاد شخصیت، و سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر نشان نداد، اما نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه(ANOVA) بیانگر وجود تفاوت بین میانگین های ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در گروههای مختلف تحصیلی بود. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیونی نشان داد که از پنج ویژگی شخصیتی فقط سه ویژگی روان نژندگرایی و برون گرایی و دلپذیری وارد مدل رگرسیونی شدند و این ویژگی های شخصیتی توانستند حدود 50 درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین کنند.
واژه‌های کلیدی: ابعاد شخصیت، سلامت عمومی، پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28)

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Personality Dimensions and General Health Among Students of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • mirtaghi Garusi
  • hakime sufiani
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the relationships of personality dimensions with student’s General Health dimensions. 370 undergraduate students, filled NEO personality inventory(NEO-FFI), and General Health Questionnaire(GHQ-28). Statistical methods including Mean, Standard deviation, t-test, ANOVA, Correlation coefficient and stepwise Regression was used to analyzing data. Results of correlational analyses showed that, both Extraversion and Conscientiousness have positive relation with General Health. There was also a significant negative relation between Neuroticism and General Health dimensions. Openness had a significant negative relation with Somatic disorder and Social functional disorder, but there was no significant correlation between Agreeableness and General Health dimensions. According to results of t-test, there was no significant differences in magnitude of personality and General health dimensions of students. But the results of ANOVA showed significant differences between personality and General health dimensions in different Majors of students. Finally the results of regression analyze showed that only three of five personality dimensions(Neuroticism, Extraversion and Agreeableness) could predict %50 of General Health's variance.
Keywords: Personality dimensions, General Health, NEO personality Inventory, GHQ-28

CAPTCHA Image