مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در جهت افزایش رضایت زناشویی انجام شد. در این پژوهش 30 زن متأهل دارای مشکلات رضایت، از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های موجود در سطح شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه‌های درمان انگیزشی نظام‌مند، نظریه‌ی انتخاب و گروه کنترل گمارش شدند. پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی در دو مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. روش‌های مداخله‌ای به مدت 8 جلسه‌ی دو ساعته و به‌صورت هفته‌ای برگزار شد. از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی به‌طور یکسان موجب افزایش میزان رضایت زناشویی شدند. درنتیجه، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هر دو روش درمان انگیزشی نظام‌مند و نظریه‌ی انتخاب به یک میزان رضایت زناشویی را بهبود می‌بخشد.
واژه‌های کلیدی: رضایت زناشویی، نظریه‌ی انتخاب، درمان انگیزشی نظام‌مند،گروه درمانی

عنوان مقاله [English]

The Comparison between Choice Theory and Systematic Motivational Counseling Group Therapies to Enhance Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • fateme hoseinighafari
  • bahramali Ghanbari hashemabadi
  • hamidreza Aghamohammadian
چکیده [English]

The present research aimed to compare the efficacy of Choice Theory and Systematic Motivational Counseling group therapies on marital satisfaction. Thirty female married were selected. Dyadic Adjustment Scale (DAS) was administered with participants who were assigned to three groups, including a Control Group. One of the other groups received Choice Therapy and the other one Systematic Motivational Counseling. The results indicated that there was no significant difference between choice therapy and Systematic Motivational Counseling on increasing marital satisfaction. Participants in both intervention groups showed significant increases in their marital satisfaction than those in the Control Group.
Keywords: Marital Satisfaction, Choice Theory, Systematic Motivational Counseling, Group Therapy

CAPTCHA Image