رابطه‌ی بین هوش هیجانی و شوخ‌طبعی در دانشجویان دانشگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، حرمت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) با شوخ‌طبعی در بین دانشجویان دانشگاه بود. برای دست‌یابی به اهـداف پژوهش 320 دانشجو با روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی بار-آن و شوخ‌طبعی در مورد آن‌ها اجراء گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین هوش هیجانی و کلیه‌ی مؤلفه‌های آن با شوخ‌طبعی رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین، از بین مؤلفه‌های هوش هیجانی، سه مؤلفه‌ی خوش‌بینی، خودشکوفایی و شادمانی قادر به پیش‌بینی شوخ‌طبعی هستند.
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، شوخ‌طبعی

عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional intelligence and sense of humor in university students

نویسنده [English]

  • mHDIEH SADAT
چکیده [English]

The main research of the present study was to examine the relationship between emotional intelligence and its components (emotional self awareness, assertiveness, self-regard, self-actualization, independence, empathy, social responsibility, interpersonal relationship, reality testing, flexibility, problem solving, stress tolerance, impulse control, optimism, happiness) with sense of humor in university students. To accomplish the aims of the research 320 students were selected for the sample group using stratified random cluster sampling. Bar-on emotional intelligence and the sense of humor questionnaires were administered. Pearson,s correlation coefficient and analysis of stepwise regression were used to analyze data. Results showed that there is a positive meaningful relation between emotional intelligence and its components with sense of humor. Also of the between emotional intelligence components, optimism, self-actualization and happiness components are capable of predicting sense of humor.
Key words: Emotional intelligence, Sense of humor

CAPTCHA Image