مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه‌ی انسان است؛ چراکه رفتارهای پیچیده‌ی حرکتی زنجیره‌ای از رفتارهای اولیه است. هدف این پژوهش مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص (یادگیری صریح) در دو گروه سنی سالمندان و جوانان است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، نرم‌افزار تخصصی ارائه‌ی محرک های متوالی و ثبت زمان و خطای پاسخ بود. در این نرم‌افزار تکلیف یادگیری حرکتی به‌صورت فشار دادن کلیدهای تعریف شده‌ی صفحه کلید خاص در پاسخ به یک سری محرک‌های رنگی بود که بر روی صفحه‌ی نمایش‌گر ظاهر می‌شدند. در این پژوهش، دو گروه سالمند و جوان (هر گروه 15 نفر) در تکلیف یادگیری صریح شرکت داده شدند. آزمون تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌های مکرر زمان پاسخ و خطای پاسخ ، تی زوج شده برای مقایسه‌ی داده های منظم و نامنظم یک گروه و تی مستقل برای مقایسه‌ی داده های دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو گروه جوانان و سالمندان با پیشرفت مراحل آزمون، خطا کمتر و سرعت اجرای توالی حرکتی سریع‌تر می‌شود. در گروه جوانان نسبت به سالمندان خطا کمتر و سرعت اجرای مهارت حرکتی سریع‌تر بود. از آن‌جایی‌که در یادگیری صریح بیشتر قطعه‌ی پیشانی مغز در یادگیری ترتیب توالی‌ها نقش دارد و زوال مغزی در قطعه‌ی پیشانی بیشتر از سایر نواحی مغزی است، سالمندان در یادگیری صریح مهارت حرکتی کارایی کمتری نسبت به جوانان دارند.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Explicit Sequence Motor Learning in Youth and Elderly

نویسندگان [English]

  • VAHID Nejati
  • HASAN ASHAYERI
  • mirtaghi Garusi
  • mohammad taghi Aghdasi
چکیده [English]

Motor sequence is bases of much of human intelligent behavior. It is because of such sequential skills involved chaining a number of primitive actions together. Cognitive aging is the part of aging that cause decrease cognitive ability of elderly such as learning. The purpose of this research is comparison of explicit learning in youth and elderly. Soft ware of serial reaction time task is used for sequence learning. This software registers errors and Response Time (RT) in response to sequential stimulus. We compare youth (N=15) and elderly (N=15) in two groups. The task defines in 10 blocks that the first and the sixth blocks where random and the other blocks were sequential. ANOVA for compare response times and errors in different blocks and paired T Test for compare regular and irregular blocks and independent T Test for compare youth and elderly is used. Result show that in youth and elderly RT decreases in regular and irregular blocks. Errors in youth is lower than elderly. RT decreasing in elderly is lower than youth. As frontal lobe is affected in explicit learning and in aging process frontal lobe is more deteriorate than other brain part. The explicit learning in elderly is less than youth.
Key words: Explicit Learning, Sequence Learning, Age

CAPTCHA Image