بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط سلامت سازمانی ادراک شده به‌وسیله‌ی‌ دبیران با تعهد سازمانی آنان در دبیرستان‌های استان اردبیل اجرا شد. سلامت سازمانی در این پژوهش بر اساس مفهوم‌سازی هوی و همکاران (1991) به‌عنوان یک سازه شامل هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری، ساخت‌دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی عملیاتی شد و برای سنجش تعهد سازمانی دبیران از مدل سه بعدی می‌یر و آلن (1990) استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی معلمان رسمی و پیمانی مرد دبیرستان‌های دولتی استان اردبیل در سال تحصیلی 86ـ85 تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها در 359 دبیرستان 19 منطقه‌ی آموزشی، 1935نفر بود. از میان این تعداد بر اساس فرمول کوکران و جدول کرجسی ـ مورگان نمونه‌ای به حجم 350 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد. روش این پژوهش توصیفی ـ همبستگی است و به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‌ی OHI-S و OCQ ویراست جدید استفاده شد. تحلیل داده‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که میانگین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی به‌گونه‌ی معنی‌داری بالاتر از متوسط مفهومی است. سلامت سازمانی و ابعاد هفت‌گانه‌ی آن با تعهد سازمانی و انواع سه‌گانه‌ی آن همبستگی مثبت دارد. دبیرستان‌هایی که سلامت سازمانی بالایی دارند،‌ معلمان متعهدتری دارند. از میان ابعاد سلامت سازمانی، روحیه، تأکید علمی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع و ساخت‌دهی قابلیت پیش‌بینی تعهد سازمانی را دارند و 40 درصد از واریانس تعهد سازمانی به‌وسیله‌ی تغییرات این پنج بعد قابل تبیین می‌باشد. از میان سطوح سه‌‌گانه‌ی سلامت سازمانی نیز سطح فنی و اداری قابلیت پیش‌بینی تعهد سازمانی را دارند (30/0= r2). از میان متغیرهای پیش‌بین سهم نفوذ مدیر، روحیه و پشتیبانی منابع از ابعاد سلامت سازمانی و سطح فنی از سطوح سلامت سازمانی در پیش‌بینی تعهد سازمانی بیشتر از دیگران است.
واژه‌های کلیدی: سلامت سازمانی، جوّ سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری

عنوان مقاله [English]

A survey of the relationship between school organizational health and organizational commitment of Male High School teachers in Ardabil province

نویسندگان [English]

  • Adel Zahed Babolan
  • mostafa askarian
  • mohammadreza Behrangi
  • ezatollah Naderi
چکیده [English]

The present study was carried out in Ardabil Province to investigate the relationship between perceived organizational healths of high school teachers with their organizational commitment. The organizational health was conceptualized on the basis of Hoy et. al. (1991) Conceptualization as a construct consisting seven dimensions including institutional integrity, principal influence, consideration, initiating structure, resource support, morale and academic emphasis. To asses organizational commitment, the three dimensional model of Meyer and Allen (1990) was used. The statistical population of the study composed of all state High school male teachers of Ardabil province in the Academic year 2006-2007(1385-1386). The statistical samples of 350 state High school male teachers were selected using the multi-steps sampling method. The method use in the research is descriptive –co relational and the data were collected using OHI-S and OCQ (New edition) questionnaires. The result of data analysis indicates a positive correlation between organizational health with its seven dimensions and the organizational commitment in its three types. From among dimensions of organizational health, morale, academic emphasis, principal influence, resource support and initiating structure are predicators of organizational commitment. 40 percent of organizational commitment variance is predictable by the change in these five dimensions. From among prediction variables, the share of principal influence, morale, resource support is higher in predicting of organizational commitment; and the share of technical level is higher in prediction organizational commitment than the other two levels.
Key Words: organizational health, organizational climate, organizational commitment, Affective commitment, continuance commitment, normative commitment

CAPTCHA Image