تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

مقاله حاضر به موضوع سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مرتبط با آن پرداخته است. در پژوهش مربوط، از دو پرسشنامه تلفنی و پستی استفاده شد.157 نفر به پرسشنامه تلفنی و 129 نفر به پرسشنامه پستی پاسخ دادند. نتایج حاکی از شاغل بودن حدود64 % و شاغل نبودن حدود 36% از افراد است. نکته مهم آن است که بیش از 50% افراد از طریق آزمون های استخدامی دولتی، مشغول به کار شده اند.این مسأله نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و تصمیم سازی های مجلس و دولت تا چه حدی می تواند سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی را تحت تأثیر قرار دهد.
برحسب جنسیت،‌ رشته تحصیلی،‌ داشتن کار دانشجویی و عضویت در تشکل های دانشجویی، تفاوت هایی در فارغ التحصیلان از نظر میزان اشتغال، احساس ثبات شغلی و دارا بودن شغل ثابت به نفع پسران رشته روان شناسی ، افراد دارای کار دانشجویی و افراد فعال در تشکل های دانشجویی وجود دارد (و برخی متغیرها مانند نوع دیپلم، انگیزه ورود به دوره کارشناسی و ... تفاوتی را ایجاد نکرده اند). فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی از شرایط اجتماعی مرتبط با کار، ‌ارزیابی خوبی نداشته اند. به طوری که از نظر اکثریت مطلق این افراد، شانس و داشتن ارتباطات اجتماعی، مهمتر از "مهارت داشتن" ارزیابی شده است. فارغ التحصیلان مذکور زمینه سازی دانشگاه، در جهت اشتغال را کاملاً منفی ترسیم می نمایند. به گونه ای که اکثریت مطلق افراد ابراز می دارند که در دانشگاه مقدمات آشنایی با نیازهای بازار کار و سایر موارد لازم، ابداً فراهم نبوده است.
تحلیل پاسخ های فارغ التحصیلان در مقوله های "تناسب برنامه های درسی و آموزش اساتید با اشتغال" و "نقش فضای دانشگاه در پرورش مهارت های کارآفرینی" نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان، ‌شرایط در این دو مقوله تا حدی مثبت تر از دو مقوله پیشین است و در مورد "تصویر مثبت فارغ التحصیلان از توانایی های خود" نشانه های امید آفرینی وجود دارد. به نظر می رسد فعال سازی هسته کارآفرینی و ایجاد تعامل بسیار فعال با بخش-های غیرمتشکل اقتصادی،‌ آشناسازی دانشجویان با بازار کار، ‌برگزاری کارگاه های مهارت های کارآفرینی و فعالیت هایی از این دست، یکی از عمده ترین راه های خروج از بحران است.
کلید واژه: اشتغال- فارغ التحصیلان- نگرش- دانشکده علوم تربیتی – دانشگاه فردوسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the fate of graduateds of School of Educational and psychological Sciences the explanation of

نویسندگان [English]

  • mahmood saidi
  • masoomeh mohammadhossainzadeh
  • hossain baghgoli
چکیده [English]

The present article related to the subject of the fate of graduateds of School of Educational and psychological Sciences and occupational factors. In related research, two questionnaires were used.Telephone and postal questionnaire". 129 calls were responded to the telephone questionnaire and 157 persons to postal questionnaire. Results indicated being employed about 64 percentages and not working about 36 percentages of the people. The important point is that more than 50 percentages are working through government employment tests.This issue show that economic policies and decision making of Parliament and the government is to what extent can affect the fate of graduateds’job.
According to gender, discipline, and student work to join "Student Group" there are some difference in the rate of graduate employment, job stability and having a sense of constant job. Differences is favor of girls, psychology students, student work to join "Student Group" (and some variables such as type of diploma, bachelor and motivation course. differences are not created); Graduates related to social work conditions, have not had a good evaluation. So that the majority of chances and having these people more important than social "skills to" evaluate. the graduates mentioned is also completely negative picture about the field of communication for making employment have in mind. The majority of such people have expressed are with the arrangements of familiarity of the labor market needs and other requirements is not provided at all. Analysis of graduateds’viewpoints Group to extent of relevance of curriculum and employment and entrepreneurship skills development in campus indicate the conditions of these two categories to some extent more positive in respect of the former two categories. to activation the entrepreneurship core (sector) and creating a very active interaction with non- organized parts of economy , introduction labor market orientation to students, to develop workshops of entrepreneurship skills and activities in this, the only way out of crisis.

CAPTCHA Image