بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خود گویی بر کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران صورت گرفته است. گروه نمونه 8 نفر زن از 16 نفر زن ومرد مبتلا به هراس اجتماعی بودند که از میان 27 نفر مراجعه کننده شاکی از اضطراب به یک مرکز مشاوره دولتی انتخاب شدندو با استفاده از ابزار تشخیصی (SPIN) و ملاکهای تشخیصی DSM-IV تعیین شده بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هراس اجتماعی و پرسشنامه تعبیررویدادهای‌های مربوط به خود و دیگران استفاده شد.تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان داد اگر چه درمان شناختی مبتنی بر فن خودگوئی بر کاهش میزان هراس اجتماعی مؤثر است اما در تصحیح تعبیر رویدادهای مربوط به خود و دیگران اثر معنادار نداشته است.

واژه‌های کلیدی: درمان شناختی - فن خود گویی- هراس اجتماعی - تعبیر رویدادهای مربوط به خود- تعبیر رویدادهای مربوط به دیگران.

عنوان مقاله [English]

A Survey of The Influence of Cognitive Therapy Based on Self-talking Technique In Reducing The Rate of Social Phobia and the recovery of interpretation of events related to self and others.

نویسندگان [English]

  • Hosein Mosayebi shirafkan
  • Masoome Esmaili
  • Mohammad reza Falsafinezhad
چکیده [English]

In this study cognitive therapy based on self-talking technique for reducing the rate of social phobia and factors of interpretation of events related to self and others have been noticed.sample group was 8 women from a 16-person group suffering from social phobia , selected at random from among 27 people referring to counseling clinics.their disorder has been detected by using the instrument of spin diagnosis and DSM-IV.To collect data the inventory of social phobia (SPIN)and the inventory of the interpretation of the events related to self and others were used. The statistical analysis of the data showed that cognitive therapy based on self-talking technique has influenced to reduce the rate of social phobia .the scores of person's social phobia have decreased significantly after the therapy in comparison to the one before the therapy.Although the factors of interpretation of the events related to self and others also have showed changes but these changes statistically were not significant.
Keywords: cognitive therapy based on self-talking technique, social phobia, interpretation of events related to self and others.

CAPTCHA Image