رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

یکی از موضوعاتی که از دیر باز و بویژه در دوران اخیر ، همواره ذهن و ضمیر دینداران ژرف نگر را به خود مشغول داشته است ، ربط و نسبت دین در تمام ابعاد و ساحتهایی که برای آن می توان تصور کرد با انگاره عقل و عقلانیت است عرصه دین پژوهی آکنده از پرسشهای نو به نو و گونه گون در این زمینه است و رویکردهای گوناگونی در ربط این دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر رویکردی از ربط این دو نحوه ارائه تربیت دینی از طریق نظام تعلیم و تربیت تفاوتهای گسترده ای با همدیگر پیدا خواهد کرد و نوع تبین مسائل دینی متفاوت خواهد بود ما در این مقاله به تبین دو نوع رویکرد عقل محور و ایمان محور خواهیم پرداخت بر این اساس سئوال اصلی ما در این مقاله عبارت است از اینکه ، آیا درتبین دین از طریق نظام تعلیم وتربیت باید بر رویکرد عقل محور تاکید کرد یا بر رویکرد ایمان محور ؟ اگر رویکرد و جهت گیری تعلیم و تربیت در تبیین دین عقل محور باشد ، در این رویکرد پرورش چه نوع عقلانیتی باید مد نظر قرار گیرد ؟ و اگر رویکرد ایمان محور باشد ، چه نوع ایمان محوری باید مورد توجه قرار گیرد ؟ از اینرو به منظور پاسخگویی به سئوالات مذکور در این مقاله ضمن توضیح رویکرد های عقل‌محور و ایمان‌محور، انواع عقلانیت وایمان‌محوری مورد تحلیل قرار گرفته و عقلانیت و ایمان محوری مناسب جهت تربیت دینی از طریق نظام تعلیم و تربیت مورد بحث قرار می گیرد .
واژه های کلیدی : رویکرد عقل محور- رویکرد ایمان محور - نظام تعلیم و تربیت - عقلانیت – تربیت دینی

عنوان مقاله [English]

approach of Religion training regarding to reason-centered and faith-centered

نویسندگان [English]

  • ali khaleghkhah
  • Jahangir Masoodi
چکیده [English]

One of the subjects which have long been obsessing the minds and spirits of deep-thinking believers is the relationship between religion in all aspects and scopes we can consider for it and the model of reason and rationality. The scope of religious studies is full of various and ever-emerging questions in this regard. There are diverse approaches to the relation between these two. Adopting each approach to this relation will result in a totally different method of to mack cleare the religion training, and a different way of explicating religious issues. In this paper, we deal with two approaches: reason-centered and faith-centered approaches. Our main research question is: Should we adopt a reason-centered or faith-centered approach to explicate the religion training? In case education system adopt the reason-centered approach to preaching the religion, what kind of rationality should be raised in this approach? And if it is faith-centered, what kind of faith should be considered? To answer these questions in this paper, we have elaborated on reason-centeredness and faith-centeredness, analyzed types of rationality and faith-centeredness, and discussed the suitable rationality and faith-centeredness for the religion training through education system.
Key words: reason-centered approach, faith-centered approach, Education system, rationality, the religion training

CAPTCHA Image