طراحی مکانیزم اولویت یابی پژوهشی برای نظام آموزش وپرورش ایران (مورد سازمان آموزش وپرورش شهر تهران*)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر تعیین مکانیزم اولویت یابی پژوهشی برای آموزش و پرورش(مورد شهر تهران) مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی وکیفی ) بوده است. این پژوهش درقالب مراحل زیر سازماندهی شده بود: 1- مطالعه اسنادی 2- مطالعه میدانی وضع موجود 3- مطالعه کیفی ناظر بر طراحی الگو4- مطالعه اعتبار بخشی الگو .نمونه مورد پژوهش شامل گروهی از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان درحوزه پژوهش در تعلیم و تربیت بوده که باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.دراین پژ وهش از فرم پرسشنامه محقق ساخته صاحبنظران پژوهشی به منظور گردآوری داده های پژوهش استفاده شده است .داده های حاصل از ابزار پژوهش ، به دو شیوه توصیفی واستنباطی(t تک نمونه ای، t دو گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه) تحلیل آماری شده اند. در این پژوهش تعاریف ومفاهیم نیازسنجی پژوهشی ، مفروضات و اصول ، ساختار و چارچوب اصلی الگوی نیازسنجی پژوهشی بر مبنای مطالعات مبانی نظری ،ارزیابی وضع موجود و بررسی های متخصصان خبره ، صاحبنظران و کارشناسان درحوزه پژوهش تهیه واعتبار بخشی شده ونتایج آن نیز آمده است.
کلید واژگان: اولویت یابی پژوهشی ، آموزش وپرورش، شهر تهران

عنوان مقاله [English]

Designing the mechanism of research priority setting in Educational system of Iran: Focus on Tehran's organization of education

نویسندگان [English]

  • ayat alla saadattalab
  • kourosh fathi vajargah
  • ali akbar khosravi
چکیده [English]

Abstract
The paper studied the mechanism of research priority setting in Educational system of Tehran City. Research has been employed a mixed method (quantitative and qualitative). The framework of study has been organized in four steps: 1. Documentary Studies 2. Field study 3. Qualitative survey due to model design 4. Accreditation study.
The research used a stratified sampling method to select participants from experts and professionals in education research domains,. Data collecting process was done by a researcher –made questionnaire and data were analyzed by T- one & two sample tests and one way ANOVA.The research also covers items such as definitions, concepts of needs assessment principles, structures & key frames of needs assessment based on reviewing literature, evaluation & validation that results are discussed at the end.

Keywords: priority finding, education, City of Tehran

CAPTCHA Image