"بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری ورابطه آن با وضعیت وسوابق تحصیلی آنها"

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

شناخت راهبردهای مطالعه و یادگیری گامی اساسی برای مداخلات آموزشی است. این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده دانشجویان از راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آنها انجام شد. در این مطالعه 425 نفر از دانشجویان سالهای 84 و 86 دانشکده های ادبیات و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری که به منظور اندازه گیری میزان استفاده دانشجویان از این راهبردها طراحی شده است، توسط دانشجویان تکمیل گردید. یافته ها حاکی از این بود که عملکرد دانشجویان در استفاده از مهارت ها ،در حد متوسط بود. دختران بیشتر از پسرها از مهارت ها بهره برده ، دانشجویان دانشکده ادبیات نیز بیشتر از دانشجویان دانشکده مهندسی از راهبردها استفاده کرده اند. بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم وهمچنین دانشجویان سال اول و سوم تفاوتی در استفاده از راهبردها مشاهده نشد . همبستگی بین رتبه کنکور و استفاده از راهبردها معنی دار نبوده و همبستگی بین معدل دوره متوسطه و معدل دانشگاهی دانشجویان معنی دار بوده است و در نهایت فرایند فراشناختی دانش و کنترل خود بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان برعهده داشته است.
واژه های کلیدی : مهارت های مطالعه و یادگیری ، موفقیت تحصیلی ، دانشجویان

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Students' Usage of Study and Learning Strategies and their Academic Achievement

نویسنده [English]

  • mohamad saeed abdekhodae
چکیده [English]

The goal of the present research was to determine the extent to which students use study and learning strategies (SLS), and its relationship with their academic achievement. Participants were 425 students from Literature and Social Science and Engineering schools of Ferdowsi University of Mashhad, who were randomly selected among two grades (i.e., Year One and Three) from both types of university admission (i.e., First Admission vs. Second Admission). Karami's Questionnaire of Study and Learning Strategies in the Persian language was administered. Findings indicated that the students' usage of the SLS could be classified at the intermediate level, with the female students scoring higher than males, and those from the Literature and Social Science school scoring higher than those from the Engineering school. There was no difference among the students in regards with their admission type or grade. Also there was no correlation between the students' scores on their National University Entry Exam with their use of the SLS; however, there was a positive correlation between the students' SLS with their mean scores from their high school and their mean scores at the university from the previous semesters. The results of a regression analysis showed that meta-cognition process of knowledge and self-control had the most important roles in the academic achievement of the students.
Keywords
study and learning strategies (SLS), academic achievement, university students.

CAPTCHA Image