بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی در جهت افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد.طرح پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است.بدین منظور30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره گمارش شدند که پس از تشکیل جلسات درمان، در گروه آزمایش فقط 11 نفر باقی ماندند یعنی 4 نفر ریزش داشتند که برای هماهنگی تعداد آزمودنی های دو گروه گواه و آزمایش 4 نفر از گروه گواه به طور تصادفی حذف شدند . برای گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی به شیوه گروهی برگزار شد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند.آزمودنی ها پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را در سه مرحله پیش آزمون پس آزمون و پیگیری تکمیل نمودند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی تفاوت میانگین نمرات عزت نفس در مرحله پیش آزمون دو گروه از آزمون T مستقل استفاده شد که نتایج نشان دادند که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد و نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات درسطح 099/0 (p

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy in group method to enhance the self esteem of the students of ferdowsi uversity of mashhad

نویسندگان [English]

  • fatemeh moradi shahrebabak
  • bahramali ghanbarihashemabadi
  • hamidreza aghamohammadiansherbaf
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of reality therapy ingoup method to enhance self eseem of the students of ferdowsi university of mashhad .thehypothesis of research is reality therapy in group method increases students self esteem.The research desing was experimental as pre- test,post- test and followup with experimental and control groups.The research sample involve 22 subject who scored poorly on the Coopre Smith self esteem test and was assinmented randomly in two groups .The subjects of exprimental group recived 8 treatment sessions and the subjects of control group don’t receive intervention.for test the hypothsis ,paird analysis of variance in repeated mesasure was used to compare the means of subjects self esteem score in three stage in two groups and independent T-tet was used to compre the means of pre-tests cores of two groups.The results of paired T-test independed indicate the two group in pre test wasnt significantly difference and results of paird analysis of variance in repeated measure indicate that in experimental group ,the means of post test scores was significantly more than pre test scores (p0/05).

CAPTCHA Image