بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

ایرانی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی سهم سبک های فرزندپروری در پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه صورت گرفته است. به این منظور 150 دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و کشاورزی دانشگاه فردوسی دو پرسشنامه سبکهای فرزند پروری دیانا بامریند و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره (SQ-SF) را پر کردند. متغیرهای مورد نظر پژوهشگر در چارچوب نظریه های سبکهای فرزندپروری دیانا بامریند و طرحواره های ناسازگار اولیه(EMSs) جفری یانگ مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد سبک فرزند پروری مقتدرانه پیش بینی کننده معناداری برای سطوح پایین تر طرحواره ناسازگار رهاشدگی/ طرد و سبک فرزند پروری سهل گیر پیش بینی کننده سطوح بالاتر طرحواره استحقاق/ بزرگ منشی است.

عنوان مقاله [English]

Study of relationship between child rearing styles and early maladaptive schemas.

نویسنده [English]

  • fateme shahamat
چکیده [English]

Abstract:
This study was aimed to investigate relationship between child rearing styles and Young’s Early Maladaptive Schemas(EMSs).The child rearing questionnaire and Young’s schema questionnaire ( short form) was administered to a sample of 150 students in college. Multiple regression analysis revealed that child rearing styles predicted some of EMSs. Results indicated that authoritative style predict Abandonment / Instability schema and permissive style predict Intitlement / Grandiosity schema.

CAPTCHA Image