اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: دراین پژوهش، از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شده است. تعداد 5 بیمار به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به مدت 20 جلسه تحت درمان انفرادی با مدل طرح واره درمانی یانگ قرار گرفتند و مرحله پیگیری نیز، دو ماه پس از پایان درمان دنبال شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN )، مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز(LSAS)، پرسشنامه فرم بلند طرح واره یانگ(YSQ-L2)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی(BFNE)، مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE-10) و پرسشنامه کیفیت زندگی(SF-36) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش بهبود تشخیصی و معناداری بالینی استفاده گردید.یافته ها: طرح واره ها درمانی ، موجب کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در تمامی حوزه های طرح واره و متعاقب آن سبب کاهش معنادار آماری و بالینی در آماج های اصلی درمان (ترس و اجتناب) می شود. نتیجه گیری : طرح واره درمانی در درمان اختلال اضطراب اجتماعی زنان از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of schema therapy in the treatment of women (females) with social anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • mohsen khorshidzadeh
  • Ahmad Borjali
  • Framarz Sohrabi
  • Ali Delavar
چکیده [English]

Abstract
Objectives: This study aimed to determine the effectiveness of schema therapy in the treatment of social anxiety disorder.Method: The research method was a single-case experimental design with multiple baselines. Five patients were selected by purposive sampling method. They were treated in 20 individual sessions according to Young's schema therapy model. The data were collected by test of SocialPhobia Inventory (SPIN), Liebowitz Social Anxiety Scale(LSAS), Young Schema Questionnaire (YSQ: long form), Brief fear of Negative evaluation Scale(BFNE), General Self-Efficacy Scale(GSE-10) and Short from Health survey(SF-36). For analyzing the data, the Improve Diagnostic Method and clinical significance were used. Results: .The results showed the Young's Schema Therapy model reduced significantly the activity of the early maladaptive schemas in all areas of schemas and consequently decreased the main targets of the treatment (fear and avoidance) statistically and clinically. Conclusion: Schema therapy in the treatment of social anxiety disorder in women is necessary for efficiency and effectiveness.
Keywords: Schema Therapy; Early Maladaptive Schema; Social Anxiety Disorder

CAPTCHA Image