بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوجهای دارای روابط خارج از ازدواج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی اثر درمان هیجان مدار(EFT) بر میزان سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج می پردازد . این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و با گروه گواه است . بدین منظور تعداد 12 نفر از افراد متاهل که بدلیل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح شهر مشهد مراجعه نمودند ، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند . از این تعداد ، 6 نفر در گروه آزمایشی و 6 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند . تمام شرکت کنندگان پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) و پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر (PFQ) را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایشی در 9 جلسه درمان 5/1 ساعته درمان(EFT) شرکت کردند . یک هفته پس از خاتمه جلسات درمانی ، افراد هر دو گروه مجددا پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند . نتایج آزمونt مستقل بروی میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداری در سطح 1% وجود دارد . این به این معناست که رویکرد هیجان مدار بر افزایش میزان سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج موثر بوده است . نتایج فرضیه های فرعی پژوهش نشان می دهد که این رویکرد بروی زنان بیشتر از مردان موثر بوده است . همچنین سایر نتایج بیانگر آنند که در گروه آزمایشی ، (EFT) در خرده مقیاسهای رضایت مندی ، همبستگی و ابراز محبت زناشویی نتایج مطلوبی داشته است اما در مقیاس توافق زناشویی اثر بخشی ، مطلوب مشاهده نشده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Emotionally Focused Therapy (EFT) on Marital Adjustment & Positive Feeling of Couples with Extra Marital Relations

نویسندگان [English]

  • hossein hassanabadi
  • sAEED mOJARRAD
  • ATEFE SOLTANIFAR
چکیده [English]

The main goal of the present research is to investigate the effect of the Emotionally Focused Therapy to increase marital adjustment & positive feeling among couples suffered to extra marital relations. The sample was included 12 clients. Treatment plan (EFT) accomplished individually. Participants were assigned into experimental & control groups randomly. The Dyadic Adjustment Scale and Positive Feeling Questionnaire used to two groups. Experimental group persons received 9 sessions of EFT, while control group was on waiting list. results for pre and post test revealed that EFT has increased marital adjustment at the experimental group persons. Whereas there was not viewed any significant change in control group. EFT was also more effective for females rather than males.
Keywords: Emotionally Focused Therapy; Marital Adjustment; Positive Feeling; Extra Marital Relations

CAPTCHA Image