رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناخت عوامل تأثیر گذار بر خودپنداره امری حیاتی تلقی می‌شود؛ زیرا خودپنداره اساس ارزیابی فرد از خود و جهان پیرامونش را تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان خودپندارۀ مادر، سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند انجام گرفت. نمونۀ آماری پژوهش، 180 دانش آموز دختر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در دبیرستان‌های شهر سمنان تحصیل می‌کردند و به روش نمونه گیری تصادفی گزینش شده بودند. خودپندارۀ مادر و فرزند توسط پرسشنامۀ خودپندارۀ تنسی سنجیده شد و مقیاس دلبستگی بزرگ‌سال برای ارزیابی سبک دلبستگی فرزندان به کار رفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبتی میان خودپنداره مادر و فرزند و همبستگی منفی میان سبک‌های دلبستگی ناایمن و خودپنداره فرزند وجود دارد. در حالی که رابطۀ معناداری میان خودپندارۀ مادر و سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند دیده شد. نتایج نشان داد که خودپندارۀ مادر و سبک‌های ناایمن دلبستگی فرزند برخلاف دلبستگی ایمن فرزند می‌توانند خودپندارۀ فرزند را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy in the Treatment of Women with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • sedigheh safaie
  • Iman allah Bigdeli
  • Siavash Talepasand
چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of schema therapy in the treatment of social anxiety disorder. Method: The research method was a single-case experimental design with multiple baselines. Five clients were selected by purposive sampling method. They were received 20 individual sessions based on Young's schema therapy model. The Social Phobia Inventory (SPIN), Liebowitz Social Anxiety Scale(LSAS), Young Schema Questionnaire (YSQ: long form), Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE), General Self-Efficacy Scale (GSE-10) and Short form Health Survey Questionnaire (SF-36). For analyzing the data, the Improved Diagnostic Method and Clinical Significance were used. The results showed the Young's Schema Therapy model significantly reduced the activity of the early maladaptive schemas in all areas of schemas and consequently improved the treatment indices (i.e., fear and avoidance) both statistically and clinically. Schema therapy could be an effective intervention for the treatment of social anxiety disorder in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Early Maladaptive Schema
  • Social Anxiety Disorder
CAPTCHA Image