بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری، شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی محتوایی و روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) بود. سیصد و پنجاه و هفت زن و مرد ایرانی (150 مرد، 207 زن) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس خود تنظیم گری (SRI-S؛ مارکوس، ایبانز، راپیرز، مویا و اورتت، 2005)، پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیسنک (EPQ-RS؛ آیسنک، آیسنک و بارت، 1985) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28؛ بشارت، 1388) را تکمیل کنند. پایایی بازآزمایی و همسانی درونی مقیاس خود تنظیم گری در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت. روایی محتوایی مقیاس خود تنظیم گری بر اساس داوری شش نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیرمقیاس های عملکرد مثبت، مهارپذیری، آشکارسازی احساسات و نیازها، قاطعیت و بهزیستی طلبی و خود تظیم گری کلی مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس خود تنظیم گری از طریق محاسبه ضرایب همبستگی زیرمقیاس های آن با ابعاد اصلی شخصیت و شاخص های سلامت روانی در مورد آزمودنی ها بررسی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی ها در زیر مقیاس های خود تنظیم گری با شاخص های برونگرایی و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار و با شاخص های نوروزگرایی و درماندگی روانشناختی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. این نتایج، روایی همگرا و تشخیصی مقیاس خود تنظیم گری را تایید می کنند. بر اساس نتایج این پژوهش، فرم 25 گویه ای مقیاس خود تنظیم گری برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometri properties of a short version of the Self-Regulation Inventory in a sample of Iranian population

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Besharat
چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine psychometric properties of a short version of the Self-Regulation Inventory (SRI-S) including internal consistency, test-retest reliability, content validity, and convergent and discriminant validity. Three hundred and fifty seven Iranian volunteers (150 males, 207 females) were included in this study. All participants were asked to complete the SRI-S (Marques, Ibanez, Ruiperez, Moya, & Ortet, 2005), the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale (EPQ-RS; Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985), and the Mental Health Inventory (MHI-28; Besharat, 2009). Test-retest reliability and internal consistency of the SRI-S were examined at satisfactory levels. Content validity of the SRI-S was calculated according to Kendall's coefficients of concordance for SRI-S subscales including Positive Actions, Controllability, Expression of Feelings and Needs, Assertiveness, Well-Being Seeking, and SRI-S total score. All Kendall's coefficients of concordance were statistically significant. Self-regulation scales revealed significant positive associations with extraversion and psychological well-being, as well as significant negative associations with neuroticism and psychological distress. These results confirmed the convergent and discriminant validity of the SRI-S. It was concluded that the SRI-S can be considered as a reliable and valid scale to measure self-regulation in Iranian samples.
Keywords: Self-Regulation Inventory (SRI-S), reliability, validity, psychometry

CAPTCHA Image