بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نظریه نارساکنش وری اجرایی در اختلال های طیف درخودماندگی زیربنای بسیاری از ویژگی های اصلی این اختلال ها در زمینه های اجتماعی و غیر اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی بازداری پاسخ با استفاده از آزمون استروپ رایانه ای در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی بود. این پژوهش در طبقه پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع علی- مقایسه ای بود. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 15 کودک پسر مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی که دارای بهره هوشی بالاتر از 70 بودند از مرکز تخصصی درخودماندگی نور هدایت در شهر مشهد انتخاب شدند. همچنین 15 کودک بهنجار که از نظر سن و جنس با این گروه همتا شده بودند به عنوان گروه مقایسه از یکی از مدارس ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت سنجش بازداری پاسخ از آزمون استروپ رایانه ای استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل واریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مؤلفه های آزمون استروپ به طور کلی وجود داشت. بررسی دقیق تر عملکرد کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در مقایسه با گروه کودکان بهنجار نشان داد که در مؤلفه های تعداد صحیح و تعداد خطا در محرک های همخوان و ناهمخوان و مؤلفه زمان واکنش در محرک های همخوان تفاوت های معناداری بین دو گروه وجود داشت و عملکرد گروه کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در این مؤلفه ها ضعیف تر بود. اما این تفاوت ها در مؤلفه زمان واکنش در محرک های ناهمخوان و نمره تداخل معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response inhibition in Children with Autism Spectrum Disorders: Use of Computerized stroop test

نویسندگان [English]

  • ali mashhadi
  • neda hamidi
  • atefeh soltanifar
  • saieed timoori
چکیده [English]

Executive dysfunction theory in Autism Spectrum Disorders is Basis for many features of this disorders in social and non social areas. The purpose of research was study of response inhibition in children with autism spectrum Disorders using Computerized stroop test. This study was Causal-Comparative Research. Convenient sampling method were Used for selected of 15 boy with autism spectrum disorders who have higher IQ 70 from noore hedaiat specialized autism center in Mashhad. Also, 15 normal children as a comparison group which matched on age and sex were selected randomly from one primary school. In this study to measure response inhibition Computerized stroop test was used. For Data analysis multivariate analysis of covariance and One-way analysis of variance used. results Indicated that there was Significant difference between groups in the Stroop test components. precise assessment of Performance children with autism spectrum disorders compared with normal children Indicated that in correct and error number components in congruent and incongruent stimuli and reaction time component in congruent stimulus was significant differences between two groups and performance of children with autism spectrum disorders in these components were weaker. But these differences in components of reaction time incongruent stimuli and interference score was not significant.
Key words: Autism spectrum disorders, executive function, response inhibition, interference control.

CAPTCHA Image