اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نظریه ذهن برارتقاء نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 8-12 سال بود. طرح پژوهشی از نوع مطالعات تجربی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. از کلیه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مدرسه استثنایی ( شهر مشهد، مدرسه اندیشه) ، تعداد 30 دانش آموز پس از اجرای پیش آزمون نظریه ذهن، به صورت تصادفی پس از همتا سازی بر حسب سن و هوش و نمرات نظریه ذهن به دو گروه آزمایش(15 دانش آموز) و کنترل ( 15 دانش آموز) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه در جریان آموزش قرار گرفت . پس آزمون نظریه ذهن پس از دو هفته برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس (برای مقایسه گروه‌ها و کنترل اثر پیش آزمون) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که متغیر مستقل( آموزش نظریه ذهن) اثر معناداری بر سطوح نظریه ذهن در پس آزمون p(

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of theory of mind training on the promotion of theory of mind levels in educable intellectual disability students

نویسندگان [English]

  • somayyeh ansari nezhad
  • giuta movallali
  • narges adib
چکیده [English]

Objective the aim of this research was determine the effectiveness of theory of mind training on the promotion of theory of mind levels in educable intellectual disability students.method: design of research was experimental with pre test- pos test along control . group: from all intellectual disability girl student exceptional school (mashhad city, andisheh school),30 students were selected after accomplishment of pre test,then they were divided in to two groups randomizely,after matching in age,intelligence and theory of mind scores, one group experimental (15 student) and one control (15 student). Experimental group was training for 9 sessions theory of mind. Post test was adminstered for two group after 2 week. Findings: for analyzing data, descriptive,statistics methods and covariance analysis ( for comparisen groups and control pre test effect) were applied.results covariance analysis showed theory of mind training ,has significace effect on theory of mind levels in post test .(p

CAPTCHA Image