بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش برای بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد 308 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرمول حجم نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و سهمیه ای از تمامی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و آزمودنی ها به پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، خودپنداره بک و استیر، و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان همبستگی معنی داری (P< 0.05 ) دارند. همچنین بین دو گروه از دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماری معنی داری در هیچیک از متغیرهای پژوهش مشاهده نشد.
کلید واژه ها : انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان، تحصیلات تکمیلی

عنوان مقاله [English]

The examination of Relationship between achievement motivation, academic self-concept and anxiety in graduate students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • fatemeh arfaa baloochi
  • abolfazl gaffari
چکیده [English]

Abstract
In this study to evaluate the relationship between achievement motivation, academic self-concept and test anxiety in graduate students of Ferdowsi University of Mashhad 308 graduate students using the formula of sample size and proportionment & ration stratified random sampling of all schools ferdowsi University of Mashhad were chosen and subjects answered to achievement motivation questionnaire of Hermance, Beck and Astyr self- concept and test anxiety scale of Abolghasemi and colleagues. Data were analyzed using descriptive & inferential statistical methods. Data analysis results revealed that achievement motivation and academic self-concept, achievement motivation and test anxiety, test anxiety and academic self-concept are correlated significantly (P

CAPTCHA Image