بررسی رابطه بین الکسی تایمیا با صفات شخصیتی در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازه الکسی تایمیا و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه بود. روش: نمونه ای به حجم 112 نفر (56 دختر و 56 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به هریک پرسشنامه های 20 ماده ای الکسی تایمیای تورنتو (20TAS-) و پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 60 سوالی (NEO-FFI) ارائه گردید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که فقط یکی از دو تابع متعارف به دست آمده، معنی دار است. این تابع متعارف نشان می دهد که روان رنجورخویی بالا و توافق و فراخ ذهنی پایین با الکسی تایمیا رابطه دارد (01/0≥ p)، اما برون گرایی و وجدانی بودن در پیش بینی الکسی تایمیا نقش به سزایی ندارند. نتیجه گیری: صفات شخصیتی می توانند پیش بینی کننده ویژگی های الکسی تایمیک در افراد باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationships between Alexithymia and personality trait in university students

نویسندگان [English]

  • Iran davoudi
  • Afrooz fshari
چکیده [English]

Aim: the aim of present study was to investigate the relationship between alexithymia construct and personality traits in university students. Method: a sample of 112 undergraduate students of Shahid Chamran University was selected randomly and the 20-item Toronto Alexithymia Scale and NEO-FFI were administered to them. To analyze data canonical correlation analysis method was used. Results: the results showed that a statistically significant canonical function of high neuroticism and low agreeableness and low openness to experience is related to alexithymia. Extraversion and consciousness don’t have significant role in predicting alexithymia. Conclusion: personality traits can predict alexithymic characteristics in people.
Key words: alexithymia, personality traits, Canonical correlation analysis

CAPTCHA Image