بررسی رابطه ی تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در کارکنان اقماری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی تعارض کار- خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در بین کارکنان ایستگاه های طرح اقماری منطقه ی دو عملیات انتقال گاز انجام گردید. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 75 نفر از کارکنان انتخاب شدند که 66 پرسشنامه بازگردانده شد(نرخ بازگشت 82 درصد). نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بعد تداخل کار- خانواده در کارکنان اقماری نسبت به میانگین جامعه بالا می باشد. علاوه بر این تعارض کار- خانواده با هر سه مقیاس ملاک پژوهش رابطه ی معنی داری نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی متغیرهای ملاک نشان داد بعد تقابل کار –خانواده پیش بین مهمی در حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان(واریانس تبیینی22درصد) است و بعد تقابل خانواده- کار در معادله ی رگرسیون متغیرهای استرس شغلی(واریانس تبیینی21درصد) و خودتسلط یابی(واریانس تبیینی26درصد) وارد می شود. بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده، لزوم سرمایه گذاری به منظور تلاش برای کاهش تعارضات بین دو حیطه ی کار و خانواده در کارکنان با الگوی کار اقماری مشخص می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation the relationship of work-family conflict with perceived organizational support, job stress and self-mastery in expatriate workers

نویسندگان [English]

  • Hamid Oreizi
  • saied meysam dibaji
  • meysam sadeghi
چکیده [English]

The primary aim of current study research was to investigate the relationship of work-family conflict with perceived organizational support, job stress and self-mastery in expatriate personnel in distriction of gaz transition operation station . 75 people was selected by stratified random sampling. 66 questionnaire were filled out and were returned to the researchers.(return rate=82%). The result of analysis shows the that the work- family interface dimension is higher than norm in expatriate personnel. In addition work- family conflict has a significant relationship with all 3 criterion variables. Step by Step regression shows that the work-family interface dimension is an important predictor of perceived organizational support(explained variance=22%) and the family- work interface dimension entered in regression equation of job stress(explained variance=21%) and self mastery(explained variance=26%). In this regard, the results suggests that investment for reducing the work-family conflict in expatriate is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family conflict
  • Work- family interface
  • Family-work interface
  • Perceived organizational support
  • Job Stress
  • Self-mastery
  • expatriate personnel
CAPTCHA Image